Skip to main content

Warunki użytkowania serwisu internetowego firmy AbbVie

Data wejścia w życie niniejszych Warunków
użytkowania: 1 kwietnia 2016 r.

Polityka prywatności i poniższe Warunki użytkowania regulują i dotyczą korzystania z oraz/lub zaufania do tej i każdej innej witryny internetowej kontrolowanej przez AbbVie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B („AbbVie”). Niniejsze Warunki użytkowania nie dotyczą witryn internetowych stron trzecich, do których mogą prowadzić linki tej witryny internetowej. Odwiedzając tę witrynę lub z niej korzystając, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami użytkowania, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z tej witryny internetowej.

Korzystanie z witryny internetowej

Dostęp do i korzystanie z informacji znajdujących się na tej witrynie internetowej podlega niniejszym Warunkom użytkowania. Wyrażają Państwo zgodę na działanie zgodnie z prawem zawsze podczas korzystania z tej witryny internetowej i jej odwiedzania i zobowiązuje się, że nie uczyni nic, co uszkadza, zaburza, zakłóca dostęp, przerywa lub niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie witryny lub utrudnia innym użytkownikom korzystanie z tej witryny internetowej.

Wykluczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Firma AbbVie wykaże właściwą staranność, aby zapewnić, że wszystkie informacje i treści na tej witrynie internetowej są dokładne, pełne, aktualne, dostępne i nie naruszają żadnych praw stron trzecich. Nie gwarantujemy jednak, że będzie tak zawsze w każdym przypadku. Ta witryna internetowa i informacje w niej się znajdujące dostarczane są na zasadzie „tak, jak jest” i „w miarę dostępności”, z wszelkimi błędami.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma AbbVie niniejszym oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie deklaracje i gwarancje oraz warunki dotyczące informacji i treści na tej witrynie internetowej wyrażone wprost lub domyślnie, mające charakter prawny, kontraktowy lub oparte na innej podstawie, w tym, bez ograniczeń wszelkie gwarancje lub warunki dotyczące dokładności, jakości, przydatności do określonego celu, tytułu, braku naruszania praw stron trzecich lub informacji uzyskanej od stron trzecich, w tym hiperlinki lub odniesienia do lub od witryn internetowych stron trzecich. Podanie jakiegokolwiek linku do strony trzeciej nie oznacza aprobaty lub rekomendacji przez firmę AbbVie.

Ta witryna internetowa może zawierać informacje dotyczące rozmaitych stanów chorobowych. W takich przypadkach są to informacje o charakterze ogólnym i nie mogą być traktowane jako zamiennik porady udzielanej przez lekarza lub inny wykwalifikowany personel medyczny. Informacje na tej witrynie internetowej nie stanowią porad finansowych, medycznych lub prawnych.

Z wyjątkiem przypadków zgonu lub obrażeń ciała spowodowanych przez zaniedbania ze strony firmy AbbVie, firma AbbVie, jej dostawcy, ich dyrektorzy, pracownicy i agenci, zrzekają się, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody jakie może ponieść osoba, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, natychmiast lub w konsekwencji, mające charakter prawny, deliktowy (w tym zaniedbanie) lub oparte na innej podstawie, które wynikają z lub w związku z: (i) korzystaniem lub niemożnością skorzystania z tej witryny internetowej; (ii) wykorzystaniem informacji lub treści zawartych na tej witrynie internetowej; (iii) wszelkich usług dostarczonych na lub przez tę witrynę internetową; (iv) przejęciem lub nieautoryzowanym dostępem do informacji osobowych przekazanych do tej witryny, oraz (v) wszelkich decyzji, jakie Państwo podejmują w konsultacji z niezależnym doradcą lub specjalistą, w tym, bez ograniczeń, następujące kategorie strat lub szkód: (a) utrata lub zniekształcenie danych; (b) utrata zysku; (c) utrata spodziewanych oszczędności oraz (lub) straty finansowe; (d) utrata możliwości biznesowych; (e) utrata dobrego imienia; oraz (f) utrata renomy.

Dostępność

Firma AbbVie dołoży wszelkich starań, aby ta witryna internetowa była dostępna przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Nie możemy tego jednak zagwarantować i nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które wystąpią w wyniku przerwania dostępu do witryny internetowej. Firma AbbVie może zrobić przerwę w działaniu witryny internetowej w związku z pracami konserwatorskimi i będzie starała się z odpowiednim wyprzedzeniem informować o wszystkich planowanych działaniach.

Bez uszczerbku dla Państwa praw zgodnie z obowiązującym prawem, firma AbbVie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek do niniejszych Warunków użytkowania (w tym, bez ograniczeń, uwzględniających postępy w technologii lub funkcjonowaniu, zmiany w prawie i rozporządzeniach lub dobrych praktykach biznesowych). Jeśli firma AbbVie wprowadzi poprawki do niniejszych Warunków użytkowania, powiadomimy o tym użytkowników zamieszczając na tej witrynie internetowej wersję z poprawkami wraz z aktualną datą wprowadzenia w życie.

Własność intelektualna

Cała zawartość tej witryny internetowej, w tym obrazy lub tekst („Informacja”) jest własnością firmy AbbVie lub firma posiada zezwolenie na jej wykorzystanie oraz jest chroniona prawem autorskim. Udziela się zezwolenia na wykorzystanie „Informacji” pod warunkiem, że (i) na wszystkich kopiach zamieszczona zostanie notatka o źródle materiału objętego prawem autorskim; (ii) wykorzystanie informacji służy wyłącznie celom informacyjnym, niekomercyjnym lub osobistym (iii) „Informacja” nie jest w żaden sposób rozpowszechniana lub modyfikowana; oraz (iv) materiały graficzne dostępne na tej stronie nie są wykorzystywane bez towarzyszącego tekstu. Dla wszystkich innych rodzajów wykorzystania „Informacji” lub znaku towarowego firmy AbbVie, materiałów objętych prawem autorskim lub innych, wymagana jest uprzednia pisemna autoryzacja przez firmę AbbVie. Nieprawidłowe wykorzystanie znaków towarowych firmy AbbVie lub wszelkiej innej „Informacji” jest zabronione i może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych oraz (lub) innych praw obowiązujących w Polsce.

Firma AbbVie nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez strony trzecie i zabronione jest rozpowszechnianie takich materiałów bez zgody właściciela praw autorskich do nich.

Z wyjątkiem zezwoleń opisanych powyżej, nie udziela się zezwoleń lub uprawnień żadnej osobie, zgodnie z prawem patentowym, znaków towarowych lub prawem własności, którym objęta jest firma AbbVie.

Ogólne

Chociaż informacje na tej witrynie internetowej dostępne są dla użytkowników poza Polską, informacje na witrynie internetowej przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie przez osoby zamieszkałe na terenie Polski.

W zakresie, w jakim postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienia zostaną oddzielone od pozostałych postanowień i usunięte bez wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z tej witryny internetowej będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawami obowiązującymi w Polsce. Sądy polskie posiadają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z tą witryną internetową.