Skip to main content

Kodeks Etyki AbbVie

W celu nieustannego podnoszenia standardów etyki i przejrzystości firma opracowała wewnętrzny Kodeks Etyki.

Nasz Kodeks Etyki jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zawiera on kluczowe wskazówki i zasady etycznego postępowania. Kodeks wyraźnie stwierdza, że firma AbbVie nie toleruje nielegalnych lub nieetycznych zachowań w żadnym aspekcie swojej działalności. Ten zbiór zasad podkreśla również znaczenie etycznego i uczciwego postępowania, a także przestrzegania zasad i procedur AbbVie, odpowiedniego traktowania informacji poufnych, unikania konfliktów interesów oraz prowadzenia ksiąg i rejestrów AbbVie z zachowaniem dokładności i uczciwości zawodowej. Kodeks wymaga ponadto od naszych pracowników zadawania pytań w razie obaw lub zgłaszania wszelkich wątpliwości dotyczących kwestii zgodności z przepisami.