Skip to main content

Kontakt

Warszawa

AbbVie sp. z o.o.
ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000394107
NIP 525-25-15-835,
REGON: 145307074,
BDO: 000105944,
wysokość kapitału zakładowego: 115.826.550 PLN
Należąca do grupy kapitałowej AbbVie Inc.

Telefon: +48 22 372 78 00
Fax: +48 22 372 78 01
e-mail: [email protected]

Działania niepożądane

Jeśli zaobserwowane działania niepożądane mogą mieć związek ze stosowaniem leku AbbVie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym za pomocą formularza zgłoszenia działania niepożądanego. 
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:

Działanie niepożądane można również zgłosić telefonicznie pod numerem +48 22 372 78 00.