Skip to main content

Kontakt

Warszawa

AbbVie Polska sp. z o.o.
ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000399372
NIP 5252519394
kapitał zakładowy: 5.000 zł

AbbVie sp. z o.o.
ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000394107
NIP 5252515835
kapitał zakładowy: 5.000 zł

Telefon: +48 22 372 78 00
Fax: +48 22 372 78 01
e-mail: recepcja.poland@abbvie.com

Allergan sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000354318
NIP 5272626414
kapitał zakładowy: 3.005.000 zł

Telephon: +48 22 256 37 00
Fax: +48 22 256 37 01
email: poland_info@allergan.com

Plan połączenia AbbVie sp. z o.o., AbbVie Polska sp. z o.o. i Allergan sp. z o.o. / Plan of the merger of AbbVie sp. z o.o., AbbVie Polska sp. z o.o. and Allergan sp. z o.o.

Działania niepożądane

Jeśli zaobserwowane działania niepożądane mogą mieć związek ze stosowaniem leku AbbVie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym za pomocą formularza zgłoszenia działania niepożądanego. 
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:

Działanie niepożądane można również zgłosić telefonicznie pod numerem +48 22 372 78 00.