Skip to main content

Raport podatkowy AbbVie sp. z.o.o za 2022 r

1. Wstęp – podstawowe informacje o Spółce, przyjętej strategii biznesowej oraz jej wpływie na podatki

Niniejszy dokument zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez AbbVie sp. z o.o. (dalej „Spółka”, „AbbVie”) w roku podatkowym rozpoczętym 1 stycznia 2022 r., a zakończonym 31 grudnia 2022 r. (dalej: „FY22”).

Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowi realizację obowiązku ciążącego na Spółce w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę ww. przepisu.

Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej AbbVie (dalej: „Grupa” lub „Grupa AbbVie”). Grupa istnieje od 2012 roku, zatrudnia około 50 tys. pracowników w ponad 70 krajach.

Grupa AbbVie jest innowacyjną firmą biofarmaceutyczną o globalnym zasięgu, której celem jest tworzenie zaawansowanych terapii odpowiadających na najbardziej złożone i wciąż rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów na całym świecie. Swoją misję realizuje poprzez ciągłe opracowywanie nowych, innowacyjnych terapii w następujących obszarach terapeutycznych: immunologia, onkologia, neurologia,wirusologia, okulistyka i medycyna estetyczna. OBSZARY DO WERYFIKACJI

Więcej informacji na temat Grupy oraz spółki AbbVie w Polsce można znaleźć na stronach internetowych: abbvie.com oraz abbvie.pl.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja na polskim rynku środków farmaceutycznych produkowanych przez Grupę AbbVie. Działalność Spółki w Polsce koncentruje się również na świadczeniu usług marketingowych w zakresie gotowych produktów farmaceutycznych AbbVie na rynku polskim, świadczeniu usług monitorowania badań klinicznych oraz świadczeniu usług finansowych i płacowych dla Grupy AbbVie. W Polsce AbbVie zatrudnia około 350 pracowników w dwóch biurach: Warszawie i Krakowie.

Spółka dba o to, aby przyjęta przez nią strategia biznesowa i podatkowa zapewniała realizację wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa – w szczególności z przepisów prawa podatkowego oraz dąży do utrzymania nienagannej reputacji rzetelnego podatnika i dobrego „obywatela korporacyjnego”. Dlatego też Spółka przestrzega wysokich standardów transparentności i odpowiedzialności.

. W obszarze podatkowym AbbVie skupia się na minimalizacji ryzyka podatkowego poprzez redukcję niepewności wynikającej z brzmienia przepisów oraz praktyki organów podatkowych. Dodatkowo, firma aktywnie wypełnia wszystkie zobowiązania związane z daninami bezpośrednimi, pośrednimi i lokalnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest odzwierciedleniem podejmowanych przez nią działań. Spółka zwraca również szczególną uwagę na cel i literę ustaw podatkowych oraz kontekst społeczny w ramach którego prowadzi działalność.

Etyka stanowi podstawę działalności AbbVie i jest fundamentem wszystkich wartości, na których opiera się firma. Branża farmaceutyczna bezpośrednio dotyka zdrowia oraz życia pacjentów i ich rodzin, w związku z tym za nadrzędny cel Spółka postawiła sobie prowadzenie biznesu w sposób transparentny i etyczny, z poszanowaniem wszelkich norm prawnych. Aby sprostać temu wyzwaniu w 2015 r. AbbVie, wraz z innymi innowacyjnymi przedsiębiorstwami zrzeszonymi w INFARMIE, przystąpiło do inicjatywy Kodeksu Przejrzystości, opracowanego przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Kodeks jest inicjatywą samoregulacyjną branży, ukierunkowaną na rzetelne oraz przejrzyste ukazywanie wartości i zakresu współpracy ze środowiskiem medycznym.

Spółka AbbVie została wyróżniona w konkursie Etyczna Firma. W tym konkursie nagradzane są przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności przestrzegają kultury biznesowej, polityki transparentności i norm etycznych. Nadawany od 2014 roku lat tytuł Etycznej Firmy to jedno z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych wyróżnień w swojej kategorii, wzmacniający pozytywny wizerunek i wiarygodność firmy zarówno wśród opinii publicznej, jak i partnerów biznesowych. Ponadto Spółka została wyróżniona tytułem Super Etycznej Firmy na lata 2020-2022. Mogą się nim poszczycić tylko firmy z nieposzlakowaną opinią, przejrzystością działań biznesowych, uczciwością, odpowiedzialnością i zaufaniem rynku w codziennym prowadzeniu biznesu.

W celu nieustannego podnoszenia standardów etyki i przejrzystości Spółka opracowała wewnętrzny Kodeks Etyki. Wszelkie działania podejmowane przez Spółkę oraz jej pracowników (w tym działania w obszarze podatkowym) muszą być zgodne z obowiązującym w Grupie AbbVie Kodeksem Etyki. Zawiera on wymogi postępowania na najwyższym poziomie doskonałości, uczciwości i rzetelności. Kodeks Etyki zawiera kluczowe wskazówki i zasady etycznego postępowania; wyraźnie stwierdza, że firma AbbVie nie toleruje nielegalnych lub nieetycznych zachowań w żadnym aspekcie swojej działalności. Ten zbiór zasad podkreśla również znaczenie etycznego i uczciwego postępowania, a także przestrzegania zasad i procedur AbbVie, odpowiedniego traktowania informacji poufnych, unikania konfliktów interesów oraz prowadzenia ksiąg i rejestrów AbbVie z zachowaniem dokładności i uczciwości zawodowej. Kodeks wymaga ponadto od pracowników AbbVie zadawania pytań w razie obaw lub zgłaszania wszelkich wątpliwości dotyczących kwestii zgodności z przepisami.

Wskazane powyżej przekonania znajdują bezpośrednie przełożenie również na działania podejmowane przez Spółkę w obszarze corporate social responsibility, które w trakcie 2022 r. polegały w szczególności na:

 • udziale w Programie Wolontariatu Pracowniczego (tzw. Week of Possibilities). W ramach Programu, pracownicy AbbVie wspierali m.in. Fundację Ronald McDonald House.
 • udziale w akcji „Szafa Dobra”, tj. zbiórce odzieży i obuwia dla uchodźców z Ukrainy.
 • zapewnianiu pracownikom biorącym udział w działalności charytatywnej płatnego urlopu za czas poświęcony na ww. działalność.

Spółka kładzie również duży nacisk na budowanie świadomości społecznej na temat chorób, diagnostyki i dostępnych opcji leczenia. Jedną z inicjatyw wspieranych przez AbbVie są obchody Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby. AbbVie jest również inicjatorem i partnerem kampanii edukacyjnych m.in. Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych „Test na HCV – Prosty krok do zdrowia” i bierze udział w dyskusjach eksperckich podczas najważniejszych wydarzeń medycznych dotyczących problematyki hepatologicznej oraz kongresów i konferencji skupiających środowisko lekarzy i organizacji pacjentów.

Spółka angażuje się również w edukację w zakresie choroby Parkinsona, w tym jej zaawansowanej postaci. Z myślą o chorych i ich opiekunach, AbbVie stworzyło stronę www.podolajparkinsonowi.pl. Strona zawiera podstawowe informacje na temat choroby Parkinsona, jej objawach, przebiegu, a także możliwościach leczenia. Dla odwiedzających dostępne są również adresy placówek prowadzących leczenie, uwzględniając również leczenie zaawansowanej postaci choroby terapiami infuzyjnym oraz adresy organizacji, które na co dzień pomagają pacjentom w ich funkcjonowaniu.

AbbVie wspiera również organizacje pacjentów w edukacji i działaniach na rzecz osób chorujących na łuszczycę. Regularnie prowadzi kampanie edukacyjne na temat łuszczycy skierowane zarówno do pacjentów, jak i społeczeństwa, w ramach których Spółka walczy ze stygmatyzacją pacjentów, edukuje na temat choroby i wskazuje możliwości leczenia.

2. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Strategia podatkowa AbbVie opiera się na uczciwym i rzetelnym wypełnianiu obowiązków podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Spółka dokłada należytej staranności w rozliczeniach podatkowych oraz dąży do minimalizacji potencjalnego ryzyka podatkowego. W konsekwencji Spółka stosuje ostrożne podejście w podejmowaniu decyzji dotyczących obszarów, które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem kontrowersji podatkowych.

Wewnętrzne zasady i procedury Spółki zapewniły w 2022 roku podejmowanie określonych decyzji podatkowych na odpowiednim szczeblu oraz w oparciu o analizę obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Pomogło to zapewnić identyfikację, kontrolę i raportowanie ryzyk podatkowych. Spółka posiada wewnętrzne procesy i procedury, których celem jest zapewnienie poprawności realizacji zobowiązań podatkowych. AbbVie prowadzi politykę podatkową charakteryzującą się niską tolerancją na ryzyko i aktywnie współpracuje z podmiotami specjalizującymi się w doradztwie podatkowym w celu uzyskania wysokiego stopnia pewności w sprawach podatkowych.

Obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego realizowane są przez Zespół Podatkowy. Wszyscy z pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do wykonywania powierzonych im zadań przy zachowaniu zasad wynikających z Kodeksu Etycznego obowiązującego w Spółce. Spółka dokłada wszelkich starań oraz podejmuje wszelkie działania mające na celu uniknięcie sytuacji, których skutkiem mogłoby być niewywiązywanie się lub wadliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych zarówno w roli podatnika, jak i płatnika poszczególnych podatków.

Co do zasady, każda komórka organizacyjna Spółki, której działalność może mieć wpływ na obowiązki podatkowe Spółki – w tym w szczególności Zespół Podatkowy – działa w oparciu o wewnętrzny zestaw dobrych praktyk, procedur i procesów. Obejmują one w szczególności następujące obszary tematyczne:

 • właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych;
 • właściwe ujmowanie i kwalifikowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
 • właściwe wypełnianie obowiązków formalnych w tym składanie w terminie niezbędnych zeznań, deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism;
 • wszelkie inne niezbędne i odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływają na prawidłową realizację obowiązków i zobowiązań podatkowych.

WSpółce zostały spisane następujące procedury obowiązujące w AbbVie:

 •  procedury weryfikacji i wyboru kontrahentów na potrzeby dochowania wymogów wynikających z obowiązku dokonywania płatności na rachunki bankowe wskazane na tzw. Białej liście podatników;
 • procedury odnośnie do obowiązków z zakresu MDR (tzw. Procedura MDR);
 • procedury stanowiące realizację obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w szczególności procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy na podstawie ustawy AML oraz procedurę określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych (przyjęte na poziomie globalnym w ramach całej Grupy AbbVie);
 • procedura przygotowania deklaracji podatku od towarów i usług oraz Intrastat (tzw. Indirect Tax Manual);
 • instrukcje księgowania dokumentów źródłowych pod kątem ich kwalifikacji w zakresie podatku od towarów i usług (tzw. VAT Decision Tree oraz AP Tools);
 • procedura opisująca podział ról i obowiązków w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich (tzw. Tax Standard Operating Procedure);
 • procedura opisująca akceptację płatności podatków. 

W ocenie Spółki ww. procedury i procesy pozwalają na efektywne i prawidłowe zmierzenie się z obszarami ryzyka podatkowego i są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółkę działalności. Wszystkieprocedury oraz zasady działania podlegają regularnej rewizji, tak aby dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych,w jej otoczeniu biznesowym, wewnątrz organizacji, a także przygotować ją na wypadek wystąpienia sytuacji wyjątkowych. Przyjęte procesy i procedury zapewniają terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczanie podatków korzystają z różnego rodzaju programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających ich pracę. W związku z częstymi zmianami przepisów podatkowych w Polsce, jak również podejścia w zakresie ich interpretacji, wszyscy pracownicy Spółki odpowiedzialni za obszar podatkowy zobowiązani są do systematycznego, bieżącego pogłębiania wiedzy z zakresu podatków, stosownie do wykonywanych przez nich zadań. Spółka aktywnie zachęca pracowników do udziału w szkoleniach zewnętrznych – w tym z zakresu podatków i rachunkowości – poprzez posiadanie programu finansowania kosztów takich szkoleń.

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2022 roku firma AbbVie otwarcie i przejrzyście komunikowała się z organami podatkowymi w bieżących sprawach podatkowych. Jednocześnie Spółka nie korzystała z dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową (takich jak np. uprzednie porozumienie cenowe, czy Program Współdziałania). W szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji Podatkowej.

W celu kontaktu z urzędami i organami podatkowymi Spółka wyznaczyła w swoich strukturach osobę Senior Tax Managera.

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

4. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Na Spółce, jako polskim rezydencie podatkowym, ciąży w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku CIT. Dlatego też Spółka w przewidzianym prawem terminie złożyła roczne zeznanie podatkowe za 2022 rok. Ponadto Spółka dochowuje obowiązków wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych. Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. W trakcie 2022 r. Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie, składała Jednolite Pliki Kontrolne, zawierające informacje o sprzedaży opodatkowanej dokonanej przez Spółkę jak i o wysokości VAT naliczonego. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie podatku VAT Spółka dokonuje weryfikacji kontrahentów w ramach dochowania należytej staranności w oparciu o przyjętą w tym zakresie procedurę.

W trakcie 2022 r. Spółka dokonywała również pojedynczych transakcji, w związku z którymi zobowiązana była do uiszczenia cła. W ww. zakresie Spółka korzystała z usług agencji celnej.

W trakcie 2022 r. Spółka była również płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”): obliczała, pobierała i wpłacała zaliczki na PIT od określonych wypłat dokonywanych przez Spółkę na rzecz osób fizycznych na zasadach i w terminie określonym w Ustawie o PIT, jak również przekazywała do Urzędu Skarbowego oraz podatników stosowne formularze. W związku z pełnieniem funkcji płatnika wskazanej powyżej, Spółka realizowała dotyczące jej obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnienia funkcji płatnika PIT w terminach i na zasadach w nich przewidzianych.

W trakcie 2022 r. spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych. Jednocześnie Spółka zaznacza, że analizowała dokonywane transakcje oraz podejmowane czynności pod kątem zaistnienia obowiązku składania informacji o schematach podatkowych.

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W trakcie FY22 Spółka była stroną następujących transakcji kontrolowanych podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu ustalonemu na podstawie art. 11k-11l Ustawy o CIT:

 • świadczenie usług marketingowych na rzecz podmiotu powiązanego z Holandii w zakresie gotowych produktów farmaceutycznych AbbVie na rynku polskim;
 • świadczenie usług monitorowania badań klinicznych rozliczanych przez podmiot powiązany z Holandii;
 • świadczenie usług księgowo-administracyjnych na rzecz spółek z Grupy AbbVie;
 • świadczenie usług płacowych na rzecz spółek z Grupy AbbVie;
 • świadczenie usług wsparcia globalnego (tzw. global roles) na rzecz spółek z Grupy AbbVie;
 • zakup leków od podmiotu powiązanego z Holandii celem ich dystrybucji na polskim rynku;
 • nabycie usług wsparcia od Grupy AbbVie;
 • uczestnictwo w strukturze zarządzania płynnością.

Szczegóły ww. transakcji objęte są tajemnicą handlową.

Wskazane powyżej informacje o transakcjach są zgodne z danymi zawartymi w informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C).

Spółka terminowo wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych poprzez składanie w terminie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT

Spółka w trakcie FY22 roku była stroną działań restrukturyzacyjnych. Z dniem 2 listopada 2022 r., AbbVie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, NIP: 525-251-58-35 połączyła się z AbbVie Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, NIP: 525-251-93-94 oraz ze spółką Allergan sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, NIP: 527-262-64-14. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie).

W konsekwencji, z dniem połączenia, AbbVie Polska Sp. z o.o. oraz Allergan Sp. z o.o. zostały rozwiązane i przestały istnieć jako osobne podmioty w obrocie prawnym, a we wszystkie ich prawa i obowiązki wstąpiła spółka AbbVie Sp. z o.o., kontynuując dotychczasową działalność AbbVie Polska Sp. z o.o. i Allergan Sp. z o.o.

Działania powyższe nie miały wpływu na na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W 2022 r. Spółka nie realizowała istotnych inwestycji i nie uczestniczyła w transakcjach, które wykraczałyby poza zakres jej bieżącej działalności. Spółka nie wyklucza jednak realizacji inwestycji w przyszłych latach działalności Spółki.

7. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej

W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółka występuje z wnioskami o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, wiążące informacje stawkowe czy akcyzowe.

W trakcie FY22 Spółka nie zidentyfikowała wątpliwości w zakresie interpretacji prawa podatkowego, wobec czego nie zwróciła się do właściwych Organów Podatkowych z ww. wnioskami.

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W trakcie FY22 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję wymienionych poniżej.

Wykaz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 599) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 600).

Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

 1. Księstwo Andory;
 2. Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 3. Antigua i Barbuda;
 4. Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
 5. Królestwo Bahrajnu;
 6. Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 7. Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 8. Wspólnota Dominiki;
 9. Grenada;
 10. Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
 11. Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 12. Republika Liberii;
 13. Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 14. Republika Malediwów;
 15. Republika Wysp Marshalla;
 16. Republika Mauritiusu;
 17. Księstwo Monako;
 18. Republika Nauru;
 19. Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 20. Republika Panamy;
 21. Niezależne Państwo Samoa;
 22. Republika Seszeli;
 23. Saint Lucia;
 24. Królestwo Tonga;
 25. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych.
 26. Republika Vanuatu.

Lista krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. (M.P.2021.940) wydanym na podstawie art. art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 1. Republika Fidżi
 2. Guam
 3. Republika Palau
 4. Republika Trynidadu i Tobago
 5. Samoa Amerykańskie

PL-ABBV-230072