Skip to main content

Polityka prywatności firmy AbbVie

Obowiązuje od: 15.12.2021

Niniejsza polityka prywatności opisuje w jaki sposób AbbVie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B (w dalszej części nazywany „AbbVie,” „my,” „nasz” lub „nas”) może przetwarzać dane osobowe dotyczące Pana/Pani, zarówno te uzyskane w wyniku interakcji online i off-line poprzez oferowane przez AbbVie usługi, produkty, wiadomości i środki cyfrowe (w tym strony internetowe i aplikacje mobilne) do których odnosi się polityka prywatności, jak i dane uzyskane przez AbbVie od stron trzecich (łącznie: „relacji z AbbVie”) i kontrolowane przez AbbVie .

Dane osobowe, które możemy gromadzić

W tej części opisane zostały ogólne kategorie danych osobowych, które możemy gromadzić w celach przedstawionych w niniejszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych, które gromadzimy w wyniku interakcji onlineod kandydatów na pracownikówpracowników opieki zdrowotnej oraz w związku z programami dla pacjentów i klientów można uzyskać klikając na odpowiednie odnośniki.

Dane osobowe, które uzyskujemy od Państwa lub z innych źródeł

Firma AbbVie może uzyskiwać dane osobowe bezpośrednio od Państwa, na przykład podczas rejestracji lub w odpowiedzi na kwestionariusz. AbbVie może też pozyskiwać dane osobowe pośrednio, ze źródeł publicznie dostępnych (np. stron internetowych lub publicznie dostępnych baz danych), sprzedawców danych będących stroną trzecią, przedstawicieli opieki zdrowotnej i firm zapewniających ubezpieczenia zdrowotne, jak również od partnerów i współpracowników będących stronami trzecimi. Możemy łączyć dane osobowe pochodzące z różnych źródeł online i off-line. Kategorie Państwa danych osobowych, które mogą być gromadzone przez firmę AbbVie, obejmują:

 • informacje pozwalające na bezpośrednią identyfikację oraz informacje kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
 • informacje podawane podczas rejestracji, takie jak nazwa użytkownika i hasło;
 • dane związane z relacją pomiędzy Państwem a firmą AbbVie, w tym informacje na temat produktów, terapii i schorzeń, które Państwa dotyczą;
 • dane dotyczące transakcji, w tym zakupione produkty i zapytania;
 • dane finansowe, takie jak numer karty kredytowej;
 • informacje dotyczące dochodów i dane demograficzne, w przypadku gdy ubiegają się Państwo o wsparcie finansowe przy zakupie jednego z naszych produktów;
 • informacje związane ze zdrowiem, w tym dotyczące schorzeń, bezpieczeństwa stosowania naszych produktów oraz ich wpływu na Państwa zdrowie, bądź informacje związane z ubezpieczeniem i dane demograficzne;
 • informacje związane z obsługą płatności, jeśli świadczą Państwo usługi na rzecz AbbVie.

[Powrót do góry]

W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe

Z Państwa danych osobowych możemy korzystać w celach biznesowych i komercyjnych związanych z Państwa relacjami z AbbVie, aby komunikować się z Państwem, doskonalić relacje z AbbVie, produkty i usługi, a także w innych wewnętrznych celach biznesowych.  Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania danych osobowych w przypadku interakcji onlineod kandydatów na pracownikówpracowników opieki zdrowotnej oraz w związku z programami dla pacjentów i klientów można uzyskać klikając na odpowiednie odnośniki.

Realizacja programów, usług i inne interakcje z Państwem

Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać na potrzeby codziennych działań biznesowych, takich jak obsługa płatności i zarządzanie kontem finansowym, zarządzanie umowami, administrowanie stroną internetową, realizacja zobowiązań, utrzymanie ładu korporacyjnego oraz obowiązki sprawozdawcze.  Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu realizowania programów lub usług zamówionych przez Państwa bądź w celu administrowania usługami AbbVie, takimi jak zakupy bezpośrednie, udział w programach oszczędnościowych lub rejestracja w celu uzyskania rabatu. Oznacza to, że możemy korzystać z Państwa danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, realizowania zamawianych usług, zapewniania optymalnej obsługi klienta, wywiązywania się z zobowiązań umownych wobec Państwa lub przeprowadzania działań, na które wyrażają Państwo zgodę.

Wiadomości marketingowe oraz świadomość choroby

Dostarczamy wiadomości marketingowe, w których promujemy lub oferujemy produkty, usługi, udział w programach i wydarzeniach badawczych bądź zapewniamy inne informacje, które mogą mieć dla Państwa znaczenie, w tym informacje na temat wybranych schorzeń. Wykorzystamy Państwa dane osobowe, aby przesyłać Państwu materiały marketingowe oraz ustalić ich odpowiedni rodzaj.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych w dowolnym momencie. Instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych są zamieszczone w każdej wysyłanej przez nas wiadomości; mogą Państwo również skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Oferta spersonalizowana oraz doskonalenie relacji

Dane osobowe mogą zostać wykorzystane do przygotowania spersonalizowanych ofert, informacji lub usług dostosowanych do Państwa potrzeb i preferencji. Mogą również zostać wykorzystane do rozwoju i udoskonalenia Państwa relacji z firmą AbbVie. W niektórych przypadkach gromadzimy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą; w innych uzyskujemy je w uzasadnionym interesie firmy, aby zoptymalizować i zindywidualizować relacje z AbbVie.

Zarządzanie działalnością biznesową i produktami oraz doskonalenie ich

W celu zidentyfikowania nowych informacji, które mogłyby przyczynić się do lepszego poznać potrzeb klientów oraz udoskonalenia, rozwoju i oceny usług, materiałów, programów i terapii, AbbVie analizuje dane osobowe w uzasadnionym interesie firmy oraz w celu udoskonalania produktów.

Przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu zachowania zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, między innymi w związku z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii.  Możemy również wykorzystywać dane osobowe aby monitorować przestrzeganie naszej polityki oraz procedur, zapobiegać oszustwom oraz ścigać i karać użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub którzy biorą udział w działaniach nielegalnych lub szkodliwych dla innych osób i ich własności.

[Powrót do góry]

W jaki sposób możemy ujawniać dane osobowe

Ogólnie udostępniamy dane osobowe stronom trzecim w przedstawionych poniżej celach biznesowych oraz komercjalnych.  Nie sprzedajemy danych osobowych stronom trzecim.  Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania danych osobowych w przypadku interakcji onlineod kandydatów na pracownikówpracowników opieki zdrowotnej oraz w związku z programami dla pacjentów i klientów można uzyskać klikając na odpowiednie odnośniki.

Spółki stowarzyszone i usługodawcy

Utrzymujemy relacje z różnymi usługodawcami, w tym z naszymi spółkami stowarzyszonymi, którzy pomagają nam w prowadzeniu działalności biznesowej i którzy mogą potrzebować dostępu do Państwa danych osobowych w ramach świadczenia usług dla AbbVie. Wymagamy od nich zachowania odpowiedniej, określonej w umowie poufności oraz bezpieczeństwa podczas obsługi Państwa danych osobowych uzyskanych w związku z relacjami z AbbVie.

Partnerzy biznesowi i badawczy

Możemy nawiązywać współpracę z innymi firmami i organizacjami publicznymi lub prywatnymi w celu dostarczania Państwu produktów, treści lub usług na zasadzie partnerstwa lub wspólnej marki.  Należy zwrócić uwagę, że w takich przypadkach zastosowanie mieć może nie tylko niniejsza polityka prywatności, ale też polityka prywatności partnera, a w rzadkich przypadkach może też obowiązywać wspólna polityka prywatności.

W przypadku formularzy i stron dotyczących wspólnych marek, przedstawione będzie zarówno logo AbbVie jak i marki partnerskiej. Aby uzyskać dostęp do usług oferowanych pod wspólną marką, będą Państwo musieli uzupełnić formularz rejestracyjny, a informacje w nim zawarte mogą być udostępnione partnerowi firmy AbbVie. Powinni Państwo zapoznać się z polityką prywatności naszych partnerów, jako że może się ona niekiedy różnić od naszej.

Ponadto możemy ujawniać dane osobowe zewnętrznym audytorom, prawnikom, księgowym i przedstawicielom podobnych profesji w związku z naszym uzasadnionym interesem biznesowym oraz obowiązkiem przestrzegania odpowiednich przepisów ustawodawczych i wykonawczych.

Ujawnianie danych władzom, z obowiązku prawnego oraz w związku z bezpieczeństwem stosowania produktów

Jeżeli skontaktują się Państwo z firmą AbbVie w związku ze stosowaniem naszych produktów, możemy wykorzystać przedstawione przez Państwa informacje w sprawozdaniach składanych przez nas do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, innych podobnych agencji rządowych do spraw zdrowia i leków na świecie, bądź w inny ustawowo wymagany sposób. Możemy też wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z lekarzem, który wypisał Państwu receptę, aby poznać konsekwencje nieprzewidzianego zdarzenia związanego ze stosowaniem naszego produktu.

W pewnych rzadkich okolicznościach możemy być zmuszeni do ujawnienia Państwa danych osobowych w związku z obowiązkiem prawnym, procesem lub uzasadnionym prawnie żądaniem, bądź ze względu na interes publiczny, taki jak zobowiązania sprawozdawcze wobec organów regulacyjnych dotyczące bezpieczeństwa naszych produktów, w odpowiedzi na nakaz lub w celu zrealizowania krajowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa bądź egzekwowania prawa.

Ujawnianie danych kolejnemu właścicielowi lub operatorowi

Możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotowi przejmującemu firmę w wyniku fuzji, konsolidacji lub innego przekształcenia spółki, nabywcy całości lub części naszych aktywów lub innemu podmiotowi na mocy uzgodnień dotyczących finansowania lub umowy o współpromocji. Posiadane przez nas Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane stronom takiej transakcji na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jej przygotowaniu i zrealizowaniu. Każdy podmiot przejmujący będzie zobowiązany przestrzegać warunków możliwie zbliżonych do ustaleń niniejszej polityki prywatności.

[Powrót do góry]

Dodatkowe informacje na potrzeby interakcji online oraz oświadczenie dotyczące polityki prywatności i plików cookie

Możemy gromadzić dodatkowe kategorie danych osobowych w związku z Państwa interakcjami online z nami, na zasadach przedstawionych poniżej. Używamy, udostępniamy i ujawniamy Państwa dane osobowe również w przypadku interakcji online w innych celach opisanych w tym punkcie. Kategorie gromadzonych danych osobowych oraz cele, w jakich są wykorzystywane i zasady ich ujawniania przedstawione w tym punkcie mają charakter dodatkowy względem pozostałych sposobów pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych opisanych w innych miejscach w niniejszej polityce prywatności.

W punkcie tym opisano również sposób, w jaki wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie umożliwiające gromadzenie danych, a także w jaki sposób mogą Państwo zarządzać plikami cookie, które nie są niezbędne do obsługi naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Dane osobowe, które mogą być gromadzone automatycznie przez nasze strony internetowe i aplikacje mobilne

Możemy gromadzić następujące dodatkowe kategorie danych osobowych na podstawie sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Adres IP

Możemy zapisywać adres IP (ang. Internet Protocol) Państwa komputera lub innego urządzenia elektronicznego, za pomocą którego odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Adres IP pozwala na identyfikację urządzenia elektronicznego, z którego korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do stron internetowych, co pozwala nam na utrzymanie komunikacji z Państwa urządzeniem oraz indywidualne dostosowanie treści.

Pliki cookie oraz inne technologie umożliwiające gromadzenie danych

Automatycznie gromadzimy dane w trakcie Państwa interakcji online z nami, korzystając z technologii śledzenia i gromadzenia danych, takich jak pliki cookie, sygnalizatory WWW oraz znaczniki pikselowe, interfejsy programowania aplikacji (API), usługi sieciowe, skrypty, narzędzia analityczne przeglądarek oraz dzienniki serwerów.   „Cookie” to unikatowy kod numeryczny, przesłany do Państwa komputera w celu śledzenia Państwa zainteresowań i preferencji oraz w celu rozpoznania Państwa w przypadku ponownego odwiedzenia strony. „Sygnalizator WWW” (znany również jako znacznik pikselowy) jest to przezroczysty obraz osadzony na stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub w reklamie. Umożliwia on monitorowanie aktywności użytkownika oraz ruchu na stronie, w tym gromadzenie informacji dotyczących strony internetowej i aplikacji mobilnej, z której korzystali Państwo przed lub po odwiedzeniu naszej strony lub aplikacji mobilnej. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie oraz innych technologii umożliwiających gromadzenie danych dostępne są tu: informacje o plikach cookie.

Klasyfikujemy nasze pliki cookie w następujący sposób:

 • Niezbędne pliki cookie: te pliki są niezbędne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony.
 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki umożliwiają nam analizowanie sposobu, w jaki strona jest wykorzystywana, w celu jej oceny i udoskonalanie. Pozwalają one również na poprawę doświadczeń użytkowników strony, dzięki pomiarom interakcji z określonymi treściami lub zapamiętywaniu ustawień.
 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki umożliwiają nam analizowanie sposobu, w jaki strona jest wykorzystywana, w celu jej oceny i udoskonalanie. Pozwalają one również na poprawę doświadczeń użytkowników strony, dzięki pomiarom interakcji z określonymi treściami lub zapamiętywaniu ustawień.
 • Reklamowe pliki cookie: dzięki tym plikom reklamy, które Państwo widzą, są dostosowane do Państwa zainteresowań. Tego typu informacje możemy udostępniać reklamodawcom lub wykorzystywać je w celu lepszego poznania Państwa zainteresowań. Reklamowe pliki cookie mogą być użyte do udostępniania danych reklamodawcom, aby reklamy, które Państwo widzą, odpowiadały Państwa zainteresowaniom; mogą też pozwolić Państwu na udostępnianie niektórych stron w mediach społecznościowych lub na zamieszczanie komentarzy na naszej stronie.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze szczegółowym spisem plików cookie, z których korzystamy na naszych stronach internetowych, w tym z listą stron trzecich, które mogą zamieszczać cookie na naszych stronach internetowych, z informacjami na temat konkretnego pliku cookie oraz żywotności takiego pliku, należy kliknąć na „ustawienia plików cookie” w stopce tej strony. Jeżeli żywotność pliku cookie nie jest podana w ustawieniach plików cookie, standardowy czas przechowywania przez nas takiego pliku wynosi trzynaście (13) miesięcy, o ile przepisy nie wymagają zastosowania krótszego okresu. Mogą Państwo również skorzystać z „ustawień plików cookie” w celu zablokowania wszelkich plików cookie poza niezbędnymi.

Oprócz funkcji dostępnej w „ustawieniach plików cookie”, mogą Państwo wyłączyć te pliki przez swoją przeglądarkę. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, a usunięcie lub zablokowanie ich w przeglądarce może niekorzystnie wpływać na funkcjonalność strony.

Jeżeli w celu zablokowania plików śledzących Google Analytics lub Adobe Analytics chcą Państwo skorzystać ze swojej przeglądarki, zamiast z funkcji dostępnej w „ustawieniach plików cookie”, mogą Państwo zainstalować  dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, a także zablokować Adobe Analytics.

Śledzenie urządzeń mobilnych

Niektóre relacje z AbbVie są dostępne w postaci aplikacji mobilnych lub stron, które można odwiedzać na urządzeniu mobilnym. Jeżeli w celu dostępu do relacji z AbbVie i korzystania z nich stosują Państwo urządzenie mobilne, możemy gromadzić następujące informacje oprócz tych wymienionych powyżej: identyfikator urządzenia lub wyświetlania reklam, rodzaj urządzenia, rodzaj sprzętu, adres kontroli dostępu do mediów (MAC), międzynarodowy identyfikator sprzętu mobilnego (IMEI), wersja systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, platforma, za pomocą której uzyskują Państwo dostęp do stron i aplikacji AbbVie lub pobierają z nich treści (np. Apple, Google, Amazon, Windows), informacje lokalizacyjne oraz informacje na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo ze swojego urządzenia oraz utrzymują relacje z AbbVie.

W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe poprzez interakcje online

Oprócz zastosowań opisanych osobno w niniejszej polityce prywatności, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe uzyskane online w innych celach, zgodnie z informacjami poniżej.

Dostosowanie do potrzeb klientów

Możemy wykorzystywać Państwa adres IP oraz dane osobowe uzyskane automatycznie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii śledzenia w celu ułatwienia korzystania z naszych stron i poruszania się po nich, aby pomóc w procesie rejestracji i logowania, dostosować treść do indywidualnych potrzeb dzięki przewidywaniu które informacje i usługi mogą Państwa interesować oraz zindywidualizować i udoskonalić nasze interakcje z Państwem poprzez zapewnianie istotnych dla Państwa informacji. Możemy też dołączyć dane związane z użytkowaniem przez Państwa naszej strony internetowej do naszego ogólnego profilu danych na Państwa temat, aby Państwa relacje z AbbVie były dostosowane do Państwa potrzeb. Wysyłając wiadomości e-mail możemy umieścić w niej sygnalizator WWW lub podobną technologię śledzenia, aby upewnić się czy Państwa urządzenie może otrzymywać wiadomości HTML lub aby dowiedzieć się czy wiadomość lub załącznik bądź odnośnik w wiadomości zostały otwarte.   Dane te pozwalają nam ustalić i udokumentować czy konkretna część naszej wiadomości miała dla Państwa znaczenie.

W niektórych przypadkach gromadzimy te dane osobowe za Państwa zgodą; w innych uzyskujemy je w uzasadnionym interesie firmy, aby zoptymalizować i dostosować strony do Państwa potrzeb.

Analiza cyfrowa i udoskonalanie

Możemy wykorzystywać podane przez Państwa dane osobowe oraz informacje, które gromadzimy automatycznie za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu monitorowania wzorców ruchu na stronie oraz preferencji użytkowników.  Możemy również śledzić wiadomości elektroniczne za pomocą sygnalizatorów WWW lub podobnych technologii śledzenia w e-mailach, w celu zgromadzenia zbiorczych danych statystycznych oraz sporządzenia raportów umożliwiających analizę skuteczności naszych kampanii marketingowych i ich udoskonalenie.

Informacje te pozyskujemy w uzasadnionym interesie związanym z bezpieczeństwem, udoskonalaniem, analizą i optymalizacją relacji z AbbVie.

Funkcja polecenia produktu

Na naszych stronach możemy oferować funkcję „polecenia produktu”.  Jeżeli skorzystają z niej Państwo, pozyskamy informacje kontaktowe Państwa znajomego. Automatycznie wyślemy tej osobie jednorazową wiadomość elektroniczną zawierającą wybrane przez Państwa informacje lub zaproszenie dla znajomego do odwiedzenia strony. Dane osobowe, które otrzymamy od Państwa w ramach funkcji „polecania produktu” będą wykorzystane jedynie w celu wysłania tej jednorazowej wiadomości.

W jaki sposób Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w wyniku interakcji online

Oprócz ujawnień danych osobowych opisanych osobno w niniejszej polityce prywatności, możemy udostępniać Państwa dane osobowe online w innych celach, zgodnie z informacjami poniżej.

Reklamy stron trzecich oraz reklamy behawioralne online

Możemy dostarczać Państwu reklamy online produktów i usług oferowanych przez AbbVie na stronach internetowych i w usługach mobilnych stron trzecich. Reklamy te są dopasowane do Państwa zainteresowań, na podstawie danych osobowych podanych przez Państwa nam lub odwiedzonej przez Państwa stronie internetowej strony trzeciej, bądź na podstawie Państwa historii przeglądania, zakupów lub zainteresowań. Możemy udostępnić naszym reklamodawcom niektóre informacje dotyczące Państwa urządzenia, uzyskane dzięki plikom cookie i innym technologiom gromadzenia lub śledzenia danych, w oparciu o Państwa relacje z AbbVie.

Niektóre relacje z AbbVie są wykorzystywane na potrzeby behawioralnych reklam online (nazywanych też reklamami ukierunkowanymi lub opartymi na zainteresowaniach). Mogą Państwo zidentyfikować te strony korzystając z odnośnika „Wybór reklam” w reklamie. Partnerzy wchodzący w skład naszej sieci reklamowej mogą umieszczać i wykorzystywać pliki cookie na naszych stronach internetowych oraz na witrynach stron trzecich w celu gromadzenia danych osobowych dotyczących Państwa aktywności, aby zapewnić Państwu reklamy online w oparciu o Państwa zainteresowania. Jeśli wyświetli się Państwu behawioralna reklama online firmy AbbVie, zobaczą Państwo ikonę „Wybór reklam”. Kliknięcie na tę ikonę lub odnośnik przeniesie Państwa na stronę, gdzie mogą Państwo zarządzać wykorzystaniem danych dotyczących Państwa historii przeglądania w celu dostosowania reklam behawioralnych online lub zablokować je. Jeżeli zablokują Państwo opcję wykorzystywania tych danych, nadal będą Państwo otrzymywali reklamy online, w tym od firmy AbbVie, w oparciu o inne informacje (np. na podstawie treści przeglądanej właśnie strony, a nie wcześniejszej aktywności online). W niektórych przypadkach strony trzecie oferujące reklamy nadal mogą gromadzić dane dotyczące Państwa historii przeglądania, jednak nie wykorzystają oni tych informacji w celu dostarczania reklam opartych na Państwa wcześniejszej aktywności online. Mogą Państwo też zablokować opcję wykorzystywania tych danych klikając tutaj.

Mogą Państwo również zablokować niektóre reklamy behawioralne online korzystając z narzędzia wyboru konsumenckiego Stowarzyszenia Reklamy Cyfrowej oraz z narzędzia Inicjatywy Dezaktywacji Sieci Reklamowej.

Niektóre przeglądarki mogą transmitować sygnały „nie śledź” do usług internetowych, z którymi łączy się przeglądarka. W dniu wejścia w życie niniejszej polityki prywatności nie ustalono jeszcze standardu dotyczącego odpowiedzi na te sygnały, zatem firma AbbVie obecnie nie reaguje na nie. Mogą Państwo jednak wykorzystać przedstawione powyżej mechanizmy, aby zablokować reklamodawców korzystających z Państwa historii przeglądania w celu dostarczania reklam behawioralnych online.

Odnośniki do witryn stron trzecich oraz wtyczki mediów społecznościowych

Niniejsza polityka prywatności odnosi się jedynie do powiązanych z nią relacji z AbbVie i nie ma zastosowania do witryn stron trzecich, do których odnośniki mogą być zamieszczane na stronach AbbVie, w tym do stron zewnętrznych lub reklam od stron trzecich. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oświadczeniami dotyczącymi zachowania poufności przez wszystkie strony trzecie, zanim przekażą im Państwo swoje dane osobowe.

W relacjach z AbbVie mogą być wykorzystywane wtyczki dostępne w mediach społecznościowych (np. przycisk „Lubię to” na Facebooku oraz przycisk „Udostępnij na Twitterze”), aby ułatwić udostępnianie informacji innym osobom. Jeżeli odwiedzają Państwo nasze strony w ramach relacji z AbbVie, operator wtyczki społecznościowej oraz zintegrowanych platform mediów społecznościowych może umieszczać pliki cookie na Państwa urządzeniu, co zapewnia operatorowi dostęp do Państwa danych osobowych, umożliwiając mu rozpoznanie osób, które wcześniej odwiedzały nasze strony.  Jeżeli są Państwo zalogowani na stronie mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter) podczas przeglądania naszej strony, wtyczka w mediach społecznościowych umożliwia witrynie danego medium otrzymywanie informacji o wizycie na naszej stronie. Wtyczka w mediach społecznościowych również umożliwia witrynie danego medium udostępnianie innym użytkownikom tej witryny informacji na temat Państwa aktywności na naszej stronie Ustawieniami dotyczącymi udostępniania można zarządzać na stronie medium społecznościowego, a informacje na temat zasad zachowania poufności oraz udostępniania danych znajdą Państwo w polityce prywatności danej strony.

[Powrót do góry]

Informacje dodatkowe dla mieszkańców Kalifornii

Jeżeli są Państwo mieszkańcami Kalifornii, przysługują Państwu pewne prawa dotyczące wykorzystywania i ujawniania Państwa danych osobowych przez firmę AbbVie. Te wymogi w zakresie zachowania prywatności, mające zastosowanie jedynie do Kalifornii i niewymienione w innych częściach polityki prywatności, są przedstawione tutaj.

Zgodnie z zasadami gromadzenia danych opisanymi w niniejszej polityce prywatności, możemy pozyskiwać wybrane kategorie i konkretne elementy danych osobowych bądź od Państwa, bądź od stron trzecich. Dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy w celach związanych z naszą działalnością biznesową oraz komercyjną, przedstawionych w tej polityce prywatności.  Firma AbbVie nie sprzedaje danych osobowych.  Ponadto AbbVie otrzymuje i może udostępniać swoim współpracownikom i partnerom pozbawione elementów umożliwiających identyfikację dane dotyczące zdrowia uzyskane od pracowników opieki zdrowotnej i ubezpieczycieli, na podstawie „Ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych” z 1996 r. (HIPAA). Z danych dotyczących zdrowia otrzymanych przez firmę AbbVie usunięto elementy umożliwiające identyfikację osób, których dotyczą, z wykorzystaniem opisanych w HIPAA metod: „bezpiecznej przystani”, zgodnie z którą niektóre informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację zostały usunięte z danych, bądź opinii eksperckiej, wydanej przez wykwalifikowanego statystyka, który zapoznawszy się z danymi na temat zdrowia udostępnionymi firmie AbbVie potwierdził, że ryzyko zidentyfikowania osoby na ich podstawie jest bardzo nikłe.

Jako mieszkańcy Kalifornii mają Państwo prawo zażądać:

 • informacji na temat Państwa danych osobowych zgromadzonych, wykorzystanych i ujawnionych przez firmę AbbVie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Obejmuje to:
  • kategorie zgromadzonych danych osobowych;
  • kategorie źródeł, z których pozyskano Państwa dane osobowe;
  • cele biznesowe lub komercyjne, dla których firma AbbVie zgromadziła Państwa dane osobowe;
  • kategorie Państwa danych osobowych, które zostały ujawnione w celach biznesowych lub komercyjnych;
  • kategorie stron trzecich, którym firma AbbVie udostępniła Państwa dane osobowe;
 • konkretnych danych osobowych dotyczących Państwa i zgromadzonych przez firmę AbbVie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • usunięcia Państwa danych osobowych.

Jeżeli skorzystają Państwo z któregokolwiek z praw przysługujących Państwu jako mieszkańcom Kalifornii, firma AbbVie nie będzie z tego powodu dyskryminować Państwa poprzez oferowanie innych cen lub produktów bądź innego poziomu lub jakości produktów. Niektóre relacje z AbbVie mogą jednak wymagać Państwa zgody na udostępnianie danych osobowych firmie AbbVie, abyśmy mogli zapewnić usługę lub mogli wykorzystać i ujawnić Państwa dane osobowe na potrzeby relacji z AbbVie. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do usunięcia swoich danych, mogą Państwo stracić dostęp do niektórych aspektów relacji z AbbVie, które wymagają Państwa danych osobowych w celu realizacji usługi.

Prosimy o zapoznanie się z punktem Prawa i decyzje dotyczące prywatności, jeśli Państwo lub Państwa upoważniony przedstawiciel mają pytania lub chcieliby złożyć wniosek w celu skorzystania z przysługujących im praw opisanych w tej części. Po złożeniu wniosku wykorzystamy posiadane przez nas informacje, aby zweryfikować Państwa tożsamość (bądź tożsamość Państwa upoważnionego przedstawiciela) oraz dopasować ewentualne zgromadzone przez nas dane osobowe do Państwa zweryfikowanej tożsamości.  Nasz proces weryfikacyjny może obejmować prośbę o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości Państwa lub upoważnionego przedstawiciela, bądź w celu udowodnienia, że Państwa upoważniony przedstawiciel dysponuje Państwa zgodą na podejmowanie działań w Państwa imieniu. W przypadku pozytywnego wyniku naszego procesu weryfikacyjnego, odpowiemy na Państwa wniosek w terminie określonym w odpowiednich przepisach prawa oraz w zgodny z nimi sposób. Jeżeli nie będziemy w stanie potwierdzić tożsamości Państwa i/lub Państwa upoważnionego przedstawiciela bądź uzyskać dowodu, że udzielili mu Państwo zgody na podejmowanie działań w Państwa imieniu, podejmiemy próbę skontaktowania się z Państwem w celu przekazania tej informacji.

[Powrót do góry]

Dodatkowe informacje dla kandydatów na pracowników

Jeżeli ubiegają się Państwo o posadę w firmie AbbVie, dane osobowe przekazane przez Państwa w formularzu aplikacyjnym mogą obejmować: życiorys; doświadczenie zawodowe, wykształcenie i inne informacje ogólne; informacje dotyczące prawa jazdy; numer ubezpieczenia lub odpowiadający mu państwowy numer identyfikacyjny (jeśli jest to wymagane lub dopuszczane na mocy obowiązujących miejscowo przepisów) oraz wszelkie inne informacje, które zdecydują się Państwo przedstawić (np. preferencje dotyczące zatrudnienia, gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, nagrody lub przynależność do organizacji zawodowych). Informacje te mogą pochodzić od Państwa, rekrutera, z referencji, od poprzednich pracodawców lub szkół.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy zadawać pytania dotyczące rasy/pochodzenia etnicznego, płci, statusu weterana oraz niepełnosprawności osób kandydujących na stanowiska w naszej firmie, w celu monitorowania zgodności z zasadami równości szans zatrudnienia. O ile nie zostaną państwo poproszeni wyraźnie o ujawnienie informacji, które na mocy obowiązującego prawa mogą zostać uznane za wrażliwe bądź nie są Państwo zobligowani prawnie do ich przedstawienia, prosimy o unikanie tego typu informacji w dokumentach aplikacyjnych. Informacje wrażliwe obejmują dane dotyczące rasy, koloru skóry, religii, przynależności etnicznej, narodowości lub pochodzenia z danego kraju, wieku, tożsamości lub ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, informacje medyczne lub związane ze zdrowiem (w tym niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna bądź ciąża), dane genetyczne lub biometryczne, przekonania polityczne lub filozoficzne, członkostwo w partii politycznej lub związkach zawodowych, status weterana, fotografie, informacje z wywiadu środowiskowego, dane sądowe, takie jak wpis do rejestru karnego lub informacje na temat innych postępowań sądowych lub administracyjnych bądź każde inne prawnie chronione informacje.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu Państwa dokumentów aplikacyjnych oraz ocenie Państwa kandydatury i kwalifikacji, a także w celu sprawdzenia przedstawionych referencji. Możemy też zadawać pytania dotyczące wpisu do kartotek kryminalnych oraz przeprowadzać wywiad środowiskowy po złożeniu warunkowej oferty zatrudnienia, jeśli pozostaje to w zgodzie z odpowiednimi przepisami. Możemy również przetwarzać dane osobowe przedstawione w dokumentach aplikacyjnych w celu zachowania zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, a także dla celów prawnych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce prywatności. Dane osobowe mogą też zostać wykorzystane w dodatkowych celach administracyjnych, obejmujących zbiorczą sprawozdawczość zarządczą, szkolenia wewnętrzne oraz ogólne potrzeby związane z prowadzeniem naszej działalności.

Możemy udostępniać dane zawarte w Państwa dokumentach aplikacyjnych z rekruterami, konsultantami, prawnikami, firmami oferującymi wywiad środowiskowy przed zatrudnieniem pracownika oraz naszymi podmiotami stowarzyszonymi.

[Powrót do góry]

Dodatkowe informacje dla pracowników opieki zdrowotnej

Możemy gromadzić dodatkowe kategorie danych osobowych od pracowników opieki zdrowotnej, na zasadach przedstawionych poniżej. Używamy i ujawniamy też dane osobowe dotyczące pracowników opieki zdrowotnej w dodatkowych celach opisanych w tym punkcie. Kategorie gromadzonych danych osobowych oraz cele, w jakich są wykorzystywane i zasady ich ujawniania przedstawione w tym punkcie mają charakter dodatkowy względem pozostałych sposobów pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych opisanych w innych miejscach w niniejszej polityce prywatności.

Dodatkowe dane osobowe dotyczące pracowników opieki zdrowotnej, które firma AbbVie może gromadzić

Jeżeli są Państwo pracownikami opieki zdrowotnej, możemy gromadzić Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub od stron trzecich, takich jak organizacje zatrudniające Państwa, publicznie dostępne źródła, interakcje z AbbVie (w tym źródła dostępne online) oraz udział w inicjatywach sponsorowanych lub wspieranych przez AbbVie, takich jak badania kliniczne oraz prace rozwojowe sponsorowane przez AbbVie, bazy danych stron trzecich oraz raporty zdarzeń w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Możemy gromadzić następujące dodatkowe kategorie danych osobowych dotyczące pracowników opieki zdrowotnej:

 • informacje dotyczące działalności zawodowej, np. życiorys lub inne dokumenty czy formularze dostarczone nam bezpośrednio, miejsce prowadzenia praktyki, zajmowane stanowisko, informacje kontaktowe w celach zawodowych, specjalizacja medyczna, numer prawa wykonywania zawodu, kwalifikacje zawodowe i działania naukowe (takie jak wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, aktywność na platformach społecznościowych lub innych stronach internetowych oraz udział w zakończonych lub trwających badaniach prowadzonych przez nas lub przez inne firmy), afiliacje z organizacjami lub instytucjami, opublikowane badania i artykuły akademickie lub naukowe, a także członkostwo w stowarzyszeniach i komisjach;
 • dane osobowe przekazane w celu udziału w sponsorowanych lub wspieranych przez nas inicjatywach, takich jak sponsorowane badania kliniczne i prace rozwojowe, seminaria online lub stacjonarne dotyczące produktów, wydarzenia edukacyjne i aktualizacje informacji;
 • dane dotyczące interakcji z nami, takie jak rodzaj odbytych spotkań, omówione tematy, Państwa wiedza na temat naszej działalności i produktów oraz pytania zadawane w związku z nimi, rodzaj materiałów, które Państwu przedstawiono oraz wszelkie informacje zwrotne, które od Państwa uzyskaliśmy, jak również Państwa opinie na temat leków i sposób ich przepisywania, standardowe postępowanie z pacjentami, w zakresie stawianie rozpoznań, a także automatycznego śledzenia informacji podczas interakcji online z nami;
 • informacje na temat płatności oraz innego przekazywania wartości uzyskane na podstawie Państwa interakcji z AbbVie; mogą one obejmować Państwa numer identyfikacji podatkowej lub krajowy numer identyfikacyjny (tam, gdzie jest to wymagane lub dopuszczane na mocy prawa), pokrywanie kosztów wydarzeń edukacyjnych (takich jak opłaty rejestracyjne, koszty podróży i zakwaterowania) oraz opłaty za usługi, w tym usługi doradcze.

Dodatkowe sposoby wykorzystania i ujawniania danych osobowych pracowników opieki zdrowotnej

Wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe pracowników opieki zdrowotnej w następujących dodatkowych celach.

 • W celu realizacji naszej umowy z Państwem, w przypadku gdy Państwo lub Państwa instytucja zawarli z nami umowę dotyczącą usług doradczych, zawodowych bądź inną umowę.
 • Ze względu na nasz uzasadniony interes w rozwijaniu i udoskonalaniu naszych usług, wykorzystamy i ujawnimy dane osobowe dotyczące pracowników opieki zdrowotnej w celu:
  • zarządzania i doskonalenia naszych relacji z Państwem, w tym planowania, organizowania i analizowania wszelkich form współpracy z Państwem, a także utrzymywania z Państwem kontaktu;
  • zapewnienia Państwu informacji, które mają dla Państwa znaczenie, uwzględniając Państwa specjalizację, zainteresowania i preferencje;
  • rekrutacji i oceny przydatności pracowników opieki zdrowotnej w kontekście ich udziału w badaniach klinicznych i marketingowych, a także innych badaniach naukowych;
  • prowadzenia badań marketingowych i naukowych w sektorze publicznym i prywatnym;
  • przekazywania Państwu informacji na temat naszych produktów i programów (na podstawie dodatkowej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych), kontaktowania się z Państwem w związku z programami naukowymi lub edukacyjnymi, realizacji naszych programów wsparcia dla pacjentów oraz zapewniania dostępu do Państwa, gdy jest to możliwe, odpowiadania na zamówienia produktów oraz dostarczania próbek produktów;
  • przeprowadzania badań i analiz, aby opracować i poddać ocenie nasze produkty, usługi, materiały i terapie;
  • na potrzeby księgowości wewnętrznej oraz analiz dotyczących naszych wewnętrznych polityk i zasad, takich jak Kodeks Postępowania Biznesowego firmy AbbVie.
 • Ze względu na nasze zobowiązania prawne oraz interes publiczny, wykorzystamy i ujawnimy dane osobowe dotyczące pracowników opieki zdrowotnej w celu:
  • monitorowania bezpieczeństwa, prowadzenia sprawozdawczości oraz przeprowadzania audytów i reagowania na zapytania lub problemy w związku z naszymi produktami;
  • przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym wymagań narzucanych przez branżowe kodeksy postępowania w zakresie gromadzenia danych dotyczących płatności i innych przekazań wartości w odniesieniu do pracowników opieki zdrowotnej oraz publicznego ujawniania tego typu danych, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów lokalnych dotyczących uzyskania zgody na publikację tego typu danych w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych pracowników opieki zdrowotnej.

[Powrót do góry]

Dodatkowe informacje dla osób biorących udział w programach dla pacjentów lub klientów

Możemy gromadzić dodatkowe kategorie danych osobowych osób biorących udział w oferowanych przez AbbVie programach dla pacjentów lub klientów, zgodnie z informacjami przedstawionymi w tym punkcie, w tym w programach wsparcia dla pacjentów oraz programach lojalnościowych.  Możemy też używać i ujawniać dane osobowe dotyczące osób biorących udział w programach dla pacjentów lub klientów w dodatkowych celach opisanych w tym punkcie. Kategorie gromadzonych danych osobowych oraz cele, w jakich są wykorzystywane i zasady ich ujawniania przedstawione w tym punkcie mają charakter dodatkowy względem pozostałych sposobów pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych opisanych w innych miejscach w niniejszej polityce prywatności.

Dodatkowe dane osobowe gromadzone przez AbbVie na potrzeby programów dla pacjentów lub klientów

Jeżeli biorą Państwo udział w programie dla pacjentów lub klientów, możemy przetwarzać następujące dodatkowe kategorie Państwa danych osobowych, uzyskanych bezpośrednio od Państwa lub od Państwa lekarzy, ubezpieczycieli i innych stron trzecich:

 • dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i inne informacje kontaktowe;
 • dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i płeć;
 • dane zgromadzone lub utworzone odnośnie Państwa korzystania z naszych programów i usług;
 • dane finansowe związane z kwalifikacją do niektórych programów opartych na progu dochodowym oraz zapewniających wsparcie finansowe, w tym Państwa numer ubezpieczenia lub państwowy numer identyfikacyjny (o ile jest to wymagane lub dopuszczone przez prawo);
 • dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia związane z Państwa chorobą lub problemem zdrowotnym, wywiad chorobowy, leczenie, przyczyny przerwania terapii, dane dotyczące aktywnego leczenia choroby oraz zakres ubezpieczenia zdrowotnego i korzyści związane z Państwa użytkowaniem naszych produktów.

Dodatkowe dane osobowe gromadzone przez AbbVie na potrzeby programów dla pacjentów lub klientów

Jeżeli biorą Państwo udział w programie dla pacjentów lub klientów, możemy przetwarzać następujące dodatkowe kategorie Państwa danych osobowych, uzyskanych bezpośrednio od Państwa lub od Państwa lekarzy, ubezpieczycieli i innych stron trzecich:

 • dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i inne informacje kontaktowe;
 • dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i płeć;
 • dane zgromadzone lub utworzone odnośnie Państwa korzystania z naszych programów i usług;
 • dane finansowe związane z kwalifikacją do niektórych programów opartych na progu dochodowym oraz zapewniających wsparcie finansowe, w tym Państwa numer ubezpieczenia lub państwowy numer identyfikacyjny (o ile jest to wymagane lub dopuszczone przez prawo);
 • dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia związane z Państwa chorobą lub problemem zdrowotnym, wywiad chorobowy, leczenie, przyczyny przerwania terapii, dane dotyczące aktywnego leczenia choroby oraz zakres ubezpieczenia zdrowotnego i korzyści związane z Państwa użytkowaniem naszych produktów.

Dodatkowe wykorzystanie danych w kontekście programów dla pacjentów lub klientów

Za Państwa zgodą, wykorzystujemy i ujawniamy Państwa dane osobowe w ramach Państwa udziału w programie, aby móc go realizować i nim zarządzać. Obejmuje to dostosowanie programu do Państwa potrzeb, dostarczanie produktów i usług, realizację programów lojalnościowych, przypominanie Państwu o przyjmowaniu produktu zgodnie z przepisem lekarza bądź o konieczności uzupełnienia zapasu produktu, a także zapewnianie wsparcia, przekazywanie wiadomości oraz dostarczanie materiałów w związku z Państwa terapią i programem. Możemy też kontaktować się z Państwa lekarzem w celu uzyskania informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków oraz przekazania mu informacji dotyczących stosowanego przez Państwa leku i Państwa udziału w programie.

Ze względu na nasze zobowiązania prawne oraz interes publiczny, możemy wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w naszych programach w celu monitorowania bezpieczeństwa, prowadzenia sprawozdawczości oraz przeprowadzania audytów i reagowania na zapytania lub problemy w związku z naszymi produktami, jak również w celu zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Będziemy również wykorzystywać dane osobowe, które nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji Państwa, na potrzeby odpowiednich analiz, badań i związanych z nimi publikacji, obejmujących ocenę, opracowanie i doskonalenie programów firmy AbbVie i związanych z nimi usług, produktów i leków.

[Powrót do góry]

Prywatność dzieci

Firma AbbVie nie gromadzi w sposób świadomy żadnych danych osobowych bezpośrednio od osób poniżej 13 roku życia. Wszystkie relacje z AbbVie, które mają na celu udzielanie wsparcia dzieciom, oraz komunikaty z nimi związane są skierowane wyłącznie do rodziców i opiekunów.  Jeżeli są Państwo rodzicami lub opiekunami, którzy dowiedzieli się, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt za pomocą jednej z metod przedstawionych w punkcie Prawa i decyzje dotyczące prywatności, a wspólnie z Państwem odniesiemy się do tego problemu.

[Powrót do góry]

Nasze dane kontaktowe

W dowolnym momencie mogą Państwo skontaktować się z nami lub z naszym Biurem ds. Prywatności, w tym z naszym Kierownikiem ds. Ochrony Danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych, jeżeli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub inne pytania bądź wnioski dotyczące zachowania prywatności. Mogą Państwo również zrezygnować z dowolnego z naszych programów lub usług bądź zablokować je.

Wnioski lub pytania dotyczące zachowania prywatności prosimy zgłaszać tutaj. Mogą Państwo również skontaktować się z nami klikając na odnośnik „Kontakt”, korzystając z informacji kontaktowych w aplikacji mobilnej, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres [email protected] bądź dzwoniąc na bezpłatny numer 1-800-255-5162. Mogą też Państwo wysłać list na poniższy adres:

AbbVie Customer Service
Attn: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

We wszystkich wiadomościach do nas należy podać adres e-mail użyty do rejestracji (jeśli dotyczy), adres strony internetowej, aplikację mobilną lub program, na który podano dane osobowe (np AbbVie.com) oraz szczegółowy opis wniosku. Jeśli pragną Państwo usunąć, zmienić lub poprawić swoje dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, w temacie wiadomości proszę wpisać „Żądanie usunięcia” lub „Żądanie zmiany/poprawy”. Na wszystkie zasadne wnioski odpowiemy w możliwie krótkim czasie. W celu przetworzenia niektórych z nich może być konieczne potwierdzenie Państwa tożsamości.

[Powrót do góry]

Prawa i decyzje dotyczące prywatności

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, mogą Państwo posiadać prawo dostępu do Państwa danych osobowych i/lub żądać ich zmodyfikowania, zablokowania bądź usunięcia, przekazania danych osobowych innemu administratorowi, wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (nie wpłynie to na legalność wcześniejszych czynności związanych z przetwarzaniem danych) bądź zgłosić sprzeciw wobec jakiegokolwiek wykorzystywania Państwa danych osobowych. Jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć wnioskowanych danych bądź spełnić Państwa żądania, otrzymają Państwo uzasadnienie tej decyzji. Zgodnie z obowiązującym miejscowo prawem, mogą Państwo mieć prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w swoim kraju.

Mogą Państwo mieć prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec opisanych w niniejszej polityce prywatności czynności związanych z przetwarzaniem danych, w Państwa uzasadnionym interesie.

Wnioski lub pytania dotyczące zachowania prywatności prosimy zgłaszać tutaj 

[Powrót do góry]

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Firma AbbVie wdraża odpowiedni system kontroli technicznej, administracyjnej i fizycznej, aby zapewnić racjonalny poziom bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych zgromadzonych poprzez relacje z AbbVie. Zawsze jednak pozostaje pewne ryzyko przejęcia transmisji internetowej przez nieupoważnioną stronę trzecią, bądź ktoś może obejść nasz system zabezpieczeń. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas przekazywania danych osobowych przez Internet, zwłaszcza tych związanych ze zdrowiem. Nie możemy zagwarantować, że nieupoważnione strony trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa danych osobowych. Przekazując nam swoje dane osobowe muszą Państwo zatem rozważyć korzyści i zagrożenia z tym związane.

Będziemy przechowywać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do zrealizowania celów przedstawionych w niniejszej polityce prywatności, o ile nie będzie to pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami lub porządkiem prawnym. Kryteria stosowane przy wyznaczaniu okresu przechowywania obejmują (i) czas trwania Państwa relacji z AbbVie; (ii) występowanie obejmujących nas zobowiązań prawnych lub wynikających z dobrej praktyki dotyczących okresu przechowywania oraz (iii) potrzebę przechowywanie danych jest konieczne ze względu na postępowanie procesowe lub śledztwo prowadzone przez organy regulacyjne.

[Powrót do góry]

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe do innych krajów, na zasadach przestawionych w tym punkcie.

Przekazywanie danych pomiędzy firmami

Dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane przez i w ramach AbbVie Inc. w Stanach Zjednoczonych, firmy rodzicielskiej AbbVie, a także jej spółek stowarzyszonych w innych krajach. Pełna lista spółek stowarzyszonych z AbbVie Inc. oraz ich obszarów jest dostępna w naszym najnowszym zgłoszeniu do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W naszej spółce obowiązuje kilku wewnątrzgrupowych umów, które są wzorowane na umowach unijnych i dotyczą przekazywania danych osobowych pomiędzy działami AbbVie Inc. i spółkami stowarzyszonymi na całym świecie, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych. Kopie tych umów można otrzymać po wysłaniu wiadomości pocztą elektroniczną na adres to [email protected].

Przekazywanie danych usługodawcom, dostawcom i partnerom biznesowym

Dane osobowe mogą również być przekazywane naszym usługodawcom, dostawcom i partnerom biznesowym w innych krajach oraz przetwarzane przez nich. Każde przekazanie danych osobowych stronom trzecim, również poza granice kraju, w którym Państwa dane osobowe zostały pozyskane, zostanie przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi ograniczeniami dotyczącymi przekazywania danych oraz wymaganiami przepisów o ochronie danych. W odpowiednich przypadkach obejmuje to stosowanie unijnych umów wzorcowych dotyczących przekazywania danych osobowych do podmiotów przetwarzających dane lub administratorów danych.

[Powrót do góry]

Dostęp do naszych stron na świecie

Niniejsza strona należy do firmy AbbVie w Stanach Zjednoczonych i jest przez nią obsługiwana. Jeżeli odwiedzają Państwo tę stronę z kraju innego niż Stany Zjednoczone, Państwa korespondencja z nami będzie skutkować przekazaniem danych osobowych zagranicę.  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie za Państwa zgodą, w celu zrealizowania umowy pomiędzy Państwem a naszą firmą, aby wypełnić zobowiązania prawne bądź zaspokoić nasz uzasadniony interes. Uzasadniony interes obejmuje czynności administracyjne oraz realizowanie Państwa wniosków.

[Powrót do góry]

Zmiany w naszej polityce prywatności

Będziemy wykorzystywać dane osobowe jedynie w sposób opisany w polityce prywatności obowiązującej w momencie otrzymania danych osobowych, jednak, uwzględniając wszelkie obowiązujące wymagania dotyczące wyrażenia zgody, zastrzegamy sobie prawo do zmieniania warunków niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności zostaną niezwłocznie opublikowane na tej stronie, a na górze strony zostanie zamieszczona nowa data wejścia w życie. Zachęcamy Państwa do regularnego zapoznawania się z polityką prywatności w celu zidentyfikowania ewentualnych zmian. Wszelkie dane osobowe zgromadzone w trakcie Państwa stałego korzystania z relacji z AbbVie będą traktowane zgodnie z obecnie dostępną polityką prywatności.

[Powrót do góry]