Oświadczenie AbbVie dotyczące prywatności online

Data wejścia w życie 17.04.2018 r.

Niniejsze Oświadczenie dot. prywatności online („Oświadczenie dot. prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób AbbVie Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B („AbbVie”) przetwarza dane osobowe zbierane oraz otrzymywane od użytkowników w formularzach, na stronach mobilnych, w aplikacjach mobilnych i innymi kanałami online i offline, a także w produktach i usługach kontrolowanych przez AbbVie, które odnoszą się do niniejszego Oświadczenia dot. prywatności (wspólnie zwanych „Usługami AbbVie”).

PODSUMOWANIE

To podsumowanie przedstawia krótkie omówienie naszego Oświadczenia dot. prywatności. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami, prosimy o przeczytanie całości Oświadczenia dot. prywatności.

Informacje, które zbieramy

Jak wykorzystujemy Państwa dane

Kiedy udostępniamy Państwa dane

Państwa wybory dotyczące prywatności

Bezpieczeństwo

Dostęp do naszych stron na całym świecie

Zmiany w naszym Oświadczeniu dot. prywatności

Informacje, które zbieramy

Za pośrednictwem swoich Usług AbbVie zbiera następujące typy informacji:

Informacje podawane przez użytkownika. Dane osobowe podawane przy rejestracji w naszych produktach i usługach, odpowiedziach w kwestionariuszach i ankietach, a także podczas kontaktów z obsługą klienta AbbVie.

• Informacje zbierane automatycznie. Podczas korzystania przez Państwa z Usług AbbVie adres IP oraz informacje niepozwalające na identyfikację, dotyczące sposobów korzystania z naszych usług, mogą być zbierane automatycznie za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie. Możliwe jest ustawienie Państwa przeglądarki internetowej tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Pliki te pozwalają jednak na korzystanie z niektórych kluczowych funkcji strony, które po ich zablokowaniu mogą nie działać.

Informacje zbierane z innych źródeł. Możemy łączyć informacje na Państwa temat pozyskane z Usług AbbVie z informacjami zebranymi offline lub od podmiotów zewnętrznych.

Jak wykorzystujemy Państwa dane

Zebrane informacje AbbVie wykorzystuje w różnych celach, głównie:

  • Do dostarczania Państwu programów i usług AbbVie, o które Państwo proszą.
  •  Do dostosowywania i poprawiania Państwa doświadczeń w Usługach AbbVie.
  • Do ogólnego usprawniania produktów i Usług AbbVie oraz w innych wewnętrznych celach biznesowych.  

Kiedy udostępniamy Państwa dane

AbbVie nie sprzedaje ani nie ujawnia Państwa danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim bez Państwa zgody, oprócz:

• Podmiotów stowarzyszonych i stron trzecich świadczących usługi i dostarczających informacje na naszych stronach, w tym treści marketingowe i reklamowe online, a także jako wsparcie naszych działań biznesowych. Wymagamy od takich stron trzecich, aby przetwarzały dane osobowe zgodnie z obowiązującymi zapisami umownymi dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa oraz z niniejszym Oświadczeniem dot. prywatności.

• Innych firm w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem naszych linii produkcyjnych lub wydziałów, w tym usług świadczonych w co najmniej jednej z Usług AbbVie.

• Organów nadzorczych oraz w inny sposób konieczny, aby AbbVie mogła zachować zgodność z obowiązkiem lub wnioskiem prawnym.

Państwa wybory dotyczące prywatności

Jeśli mają Państwo pytania na temat tego Oświadczenia dot. prywatności lub Danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, mogą się Państwo z nami kontaktować w dowolnym momencie. Prosimy o przesyłanie swoich zapytań na temat prywatności tutaj.

Mogą też Państwo przesłać tradycyjny list na adres Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Niemcy (do wiadomości: EU DPO).

Bezpieczeństwo

AbbVie utrzymuje odpowiednie środki kontroli oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, ale gdy udostępniają Państwo dane osobowe online, zawsze istnieje ryzyko, że dostęp do nich mogą uzyskać nieuprawnione osoby trzecie.

Dostęp do naszych stron na całym świecie

Przesyłanie danych osobowych pomiędzy AbbVie Polska Sp. z o.o. a jej spółką nadrzędną AbbVie Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz innymi podmiotami stowarzyszonymi AbbVie regulowane jest przez Umowę o przesyłaniu danych zawartą pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi, która oparta jest na przykładowej umowie UE dot. przesyłania danych do administratorów.

Zmiany w naszym Oświadczeniu dot. prywatności

Należy regularnie sprawdzać niniejsze Oświadczenie dot. prywatności, ponieważ możemy zmieniać lub aktualizować jego części od czasu do czasu, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących wymogów zgody. Wszelkie zmiany będą bezzwłocznie publikowane na tej stronie, a na górze tej strony zamieszczona będzie nowa data wejścia w życie.

OŚWIADCZENIE ABBVIE DOT. PRYWATNOŚCI ONLINE

Data wejścia w życie 17.04.2018 r.

Niniejsze Oświadczenie dot. prywatności online („Oświadczenie dot. prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób AbbVie Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B („AbbVie”) przetwarza dane osobowe zbierane oraz otrzymywane od użytkowników w formularzach, na stronach internetowych, na stronach mobilnych, w aplikacjach mobilnych i innymi kanałami online i offline, a także w produktach i usługach kontrolowanych przez AbbVie, które odnoszą się do niniejszego Oświadczenia dot. prywatności (wspólnie zwanych „Usługami AbbVie”)."

Informacje, które zbieramy

Typy danych osobowych, które możemy zbierać i otrzymywać podczas korzystania przez Państwa z Usług AbbVie, zostały opisane w tej części i obejmują zarówno dane dostarczane nam przez Państwa, jak i dane zbierane w sposób zautomatyzowany, kiedy korzystają Państwo z Usług AbbVie.

Do celów niniejszego Oświadczenia dot. prywatności „Dane osobowe” oznaczają wszystkie dane związane z Państwem jako zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Przykłady Danych osobowych to imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail. Jeśli te dane zostają połączone z danymi na temat zdrowia lub historii medycznej, takie informacje określane są mianem „Danych zdrowotnych”. Zbieramy Państwa Dane zdrowotne poprzez Usługi AbbVie wyłącznie po otrzymaniu Państwa zgody lub jeśli jest to wymagane przez prawo.

Informacje podawane przez użytkownika

Nie muszą Państwo rejestrować się w usłudze lub programie, aby otrzymać większość informacji dostępnych w Usługach AbbVie. Jednakże część z naszych treści dostępna jest tylko dla zarejestrowanych lub zidentyfikowanych użytkowników i wymagać będzie stworzenia profilu lub podania określonych danych na Państwa temat, abyśmy mogli świadczyć Państwu usługę.

Dane osobowe, które przesyłają Państwo podczas rejestracji lub w odpowiedziach na pytania w kwestionariuszach

AbbVie zbiera Dane osobowe, które podają Państwo w Usługach AbbVie, na przykład w formularzu włączenia do badania w celu zarejestrowania się w usługach i programach AbbVie, otrzymywania produktów i informacji marketingowych, podczas Państwa kontaktów z obsługą klienta AbbVie, a także w odpowiedziach na pytania w ankietach lub kwestionariuszach. Może to obejmować:

• Imię i płeć

• Dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu czy adres e-mail

• Dane rejestracyjne, takie jak nazwa użytkownika i hasło

• Dane dotyczące zdrowia, ubezpieczenia oraz dane demograficzne, za Państwa zgodą, w kontekście programu pomocy dla pacjentów, ankiet lub kwestionariuszy

• Dane o wynagrodzeniu, kiedy świadczą Państwo na rzecz AbbVie usługę jako pracownicy służby zdrowia

• Informacje na temat zatrudnienia, wykształcenia i inne dane podstawowe, gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie w AbbVie

• Dane na temat praktyki zawodowej i klinicznej oraz wykształcenia, gdy uczestniczą Państwo w programach, badaniach lub ankietach sponsorowanych przez AbbVie jako pracownicy służby zdrowia.

Dane osobowe, które przesyłają Państwo podczas pozostałych kontaktów z AbbVie

Z AbbVie można kontaktować się celem zadania pytań, omówienia wątpliwości czy zgłoszenia problemów z naszymi produktami. Jeśli kontaktują się Państwo z AbbVie lub proszą o udzielenie informacji, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych kontaktowych, a także Danych zdrowotnych i/lub Danych osobowych, które są istotne w kontekście Państwa prośby.

Dane, które mogą być zbierane w sposób zautomatyzowany

Gdy korzystają Państwo z Usług AbbVie, możemy korzystać ze zautomatyzowanych sposobów zbierania określonych danych na temat użycia oraz danych urządzenia, jak opisano poniżej.

Adres IP

Gdy korzystają Państwo z Usług AbbVie, możemy zapisywać adres IP Państwa komputera bądź innych urządzeń elektronicznych. Adres IP pozwala na identyfikację urządzenia elektronicznego, którego używają Państwo do uzyskania dostępu do Stron, dzięki czemu gdy poruszają się Państwo po Usługach AbbVie, możemy komunikować się z Państwa komputerem i dostosowywać wyświetlane treści.

Informacje na temat tego, jak korzystają Państwo z Usług AbbVie, zbieramy także za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie czy sygnały nawigacyjne. Plik cookie to unikatowy kod numeryczny przesyłany na Państwa komputer celem śledzenia Państwa zainteresowań i preferencji oraz rozpoznawania Państwa jako powracających gości. Sygnał nawigacyjny to przezroczysty plik graficzny umieszczany w witrynie, wiadomości e-mail czy reklamie, który pozwala na monitorowanie takich elementów, jak aktywność użytkownika czy ruch na stronie. Technologie te pomagają w zapamiętywaniu Państwa preferencji oraz pozwalają nam dostarczać Państwu treści i funkcje, które prawdopodobnie Państwa zainteresują na podstawie danych o „strumieniu kliknięć”, pokazujących Państwa wcześniejszą aktywność w Usługach AbbVie.

Do śledzenia analityki stron korzystamy z Google Analytics. Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy korzystali z Google Analytics, mogą Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki pozwalający na rezygnację z Google Analytics na stronie poświęconej rezygnacji z Google Analytics. 

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do działania naszych stron, a ich usunięcie lub wyłączenie ograniczy funkcjonalność strony.

Śledzenie urządzeń mobilnych

Część Usług AbbVie dostępnych jest jako aplikacje lub strony na urządzenia mobilne. Jeśli korzystają Państwo z urządzenia mobilnego do uzyskania dostępu do Usług AbbVie, oprócz danych opisanych wyżej możemy również zbierać następujące dane właściwe dla urządzeń mobilnych: identyfikator urządzenia lub reklamowy, typ urządzenia, adres MAC (Media Access Control), numer IMEI (International Mobile Equipment Identify), wersja systemu operacyjnego na urządzeniu mobilnym, platforma używana do uzyskania dostępu lub pobrania Usługi AbbVie (np. Apple, Google, Amazon czy Windows), dane lokalizacyjne oraz dane na temat korzystania z urządzenia i z Usług AbbVie.

Dane zbierane z innych źródeł

Możemy łączyć dane na temat Państwa wizyt w jednej z Usług AbbVie z danymi na temat wizyt w innych Usługach AbbVie. Możemy ponadto łączyć dane na Państwa temat zebrane w Usługach AbbVie z danymi zebranymi offline oraz danymi dostarczonymi nam przez strony trzecie.

JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE

Państwa Dane osobowe wykorzystujemy do dostarczania Państwu usług, o które Państwo proszą, do komunikacji, poprawiania Państwa doświadczeń w Usługach AbbVie, do ogólnego usprawniania naszych produktów i usług, a także do innych wewnętrznych celów biznesowych, jak opisano poniżej.

Dostarczanie programów i usług, o które Państwo proszą

Jeśli zechcą Państwo zarejestrować się w którejś z naszych usług, Państwa danych osobowych podanych w Usługach AbbVie używamy do odpowiadania na Państwa pytania, dostarczania Państwu usług, o które Państwo proszą, zapewniania optymalnych doświadczeń klientów, wykonywania naszych zobowiązań umownych i/lub w oparciu o Państwa zgodę.

Marketing

Mogą Państwo wybrać otrzymywanie informacji marketingowych od AbbVie, takich jak oferty dotyczące produktów i usług AbbVie, zaproszenia do uczestnictwa w ankietach na temat naszych produktów oraz inne powiadomienia i oferty. W takich przypadkach będziemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe i inne dane osobowe do przesyłania Państwu informacji marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, postępując w sposób opisany w odpowiedniej wiadomości marketingowej.

Dostosowane doświadczenia użytkowników

Możemy też używać Państwa adresu IP oraz danych pozyskanych w sposób zautomatyzowany, włączając typ przeglądarki, język, ustawienia i wersję, za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia, aby zwiększać łatwość korzystania z Usług AbbVie i poruszania się po nich, a także do personalizacji treści Usług AbbVie dzięki przewidywaniu, jakie informacje i usługi mogą Państwa zainteresować. W niektórych przypadkach informacje te zbieramy po uzyskaniu Państwa zgody. W innych możemy zbierać te informacje w naszych uzasadnionych celach biznesowych, optymalizując i dostosowując doświadczenia użytkowników.

Usprawnianie działań biznesowych i produktów

Aby móc odkrywać nowe informacje, które mogą pomóc AbbVie lepiej zrozumieć potrzeby klientów, a dzięki temu usprawniać, rozwijać i oceniać produkty, usługi, materiały czy programy leczenia, AbbVie analizuje informacje podane przez Państwa do usprawniania swojej działalności biznesowej oraz swoich produktów.

Analityka i poprawa usług

Dostarczonych przez Państwa informacji, jak również informacji zebranych automatycznie na temat korzystania przez Państwa z Usług AbbVie możemy używać do monitorowania wzorców ruchu oraz preferencji użytkowników, w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, jakim jest ulepszanie, analizowanie i optymalizowanie Usług AbbVie.

Wykorzystanie i przechowywanie danych

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej, chyba że obowiązujące prawo lub nakazy prawne stanowią inaczej.

KIEDY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom trzecim wyłącznie w sytuacjach opisanych poniżej. Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych stronom trzecim do realizacji ich celów marketingowych.

Reklama zewnętrzna i reklama behawioralna online

Podmioty stowarzyszone, sprzedawcy i dostawcy

Utrzymujemy relacje z różnymi sprzedawcami i dostawcami, w tym z firmami stowarzyszonymi, które pomagają nam w prowadzeniu działań biznesowych i które mogą potrzebować dostępu do Państwa danych osobowych w zakresie dostarczania usług dla AbbVie. Nie upoważniamy tych stron trzecich do wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów niezwiązanych z działaniami biznesowymi AbbVie oraz zobowiązujemy je do przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w Usługach AbbVie zgodnie z odpowiednimi zapisami umownymi dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa oraz z niniejszym Oświadczeniem dot. prywatności.

Strony partnerskie

Możemy nawiązywać partnerstwa z innymi firmami celem dostarczania Państwu treści lub usług na zasadach współpracy. Na stronie partnerskiej widoczne będzie logo AbbVie oraz logo firmy partnerskiej. Aby uzyskać dostęp do usług dostępnych na stronie partnerskiej, konieczne będzie wypełnienie nowego formularza rejestracyjnego online, a podane w nim informacje mogą zostać udostępnione partnerom. Należy zapoznać się z politykami prywatności naszych partnerów, gdyż mogą się one różnić od naszych. Przeczytanie tych polityk pomoże Państwu w podjęciu świadomej decyzji o tym, czy chcą Państwo udostępnić swoje informacje na danej stronie.

Raporty dot. produktów

W przypadku kontaktu z Państwa strony na temat Państwa doświadczeń przy korzystaniu z naszych produktów możemy użyć dostarczonych przez Państwa informacji w raportach przesyłanych regulatorom branżowym oraz w inny sposób, którego wymagają od nas przepisy prawa. Możemy też użyć tych informacji do skontaktowania się z lekarzem, który przepisał produkt, celem omówienia nieoczekiwanych zdarzeń związanych z naszym produktem.

Prawa i obowiązki

W ograniczonych sytuacjach AbbVie może musieć ujawnić Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązkiem prawnym lub żądaniem prawnym, np. aby zachować zgodność z obowiązkiem raportowania do naszych organów nadzorczych w zakresie bezpieczeństwa naszych produktów farmaceutycznych bądź w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem jednej z naszych linii produkcyjnych bądź wydziałów, w tym usług świadczonych w co najmniej jednej z Usług AbbVie. W takich przypadkach podejmiemy kroki zmierzające do ochrony Państwa danych osobowych w możliwym zakresie. Zastrzegamy sobie również prawo do używania Państwa danych osobowych do prowadzenia dochodzeń i ścigania użytkowników, którzy naruszą nasze reguły bądź angażują się w działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla innych osób lub ich własności.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

AbbVie świadomie nie zbiera ani nie wykorzystuje danych osobowych dzieci w Usługach AbbVie. Świadomie nie zezwalamy dzieciom na zamawianie naszych produktów, komunikację z nami ani na korzystanie z naszych usług online. Jeśli dowiedzą się Państwo, że Państwa dzieci dostarczyły nam informacje, prosimy o kontakt za pomocą jednej z metod opisanych niżej, a we współpracy z Państwem zajmiemy się tą kwestią.

PAŃSTWA WYBORY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Jeśli mają Państwo pytania na temat tego Oświadczenia dot. prywatności lub Danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, mogą się Państwo z nami kontaktować w dowolnym momencie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych mogą mieć Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych, wprowadzenia korekt, zablokowania lub usunięcia ich, przesłania do innego administratora, wycofania w dowolnym momencie zgody (nie wpływa to na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania), a także do wyrażenia sprzeciwu odnośnie jakiegokolwiek przetwarzania Państwa Danych osobowych. Jeśli AbbVie nie będzie mogła dostarczyć Państwu informacji, o które Państwo proszą, lub wprowadzić żądanych zmian, zostaną Państwo poinformowani o powodach takiej decyzji. Zgodnie z przepisami lokalnymi mają też Państwo prawo złożyć skargę do lokalnego organu ds. prywatności danych. Prosimy o przesyłanie swoich zapytań na temat prywatności tutaj.
Mogą też Państwo przesłać tradycyjny list na adres Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Niemcy (do wiadomości: EU DPO)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

AbbVie utrzymuje rozsądne mechanizmy kontroli i zabezpieczenia techniczne, administracyjne, organizacyjne i fizyczne celem zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym zebranym za pośrednictwem Usług AbbVie. Mimo to zawsze istnieje ryzyko, że jakaś nieuprawniona strona trzecia może przechwycić transmisję internetową lub znajdzie sposób na pokonanie naszych systemów zabezpieczeń. Zalecamy Państwu zachowanie ostrożności przy przesyłaniu Danych osobowych przez Internet, zwłaszcza w przypadku informacji związanych ze zdrowiem. AbbVie nie może zagwarantować, że żadne nieuprawnione strony trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa danych osobowych. Dlatego też przy przesyłaniu danych osobowych w Usługach AbbVie muszą Państwo zastanowić się nad potencjalnymi zagrożeniami i korzyściami.

ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH ORAZ WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Niniejsze Oświadczenie dot. prywatności nie obejmuje Usług AbbVie, które nie zawierają referencji do tego Oświadczenia dot. prywatności, ani witryn stron trzecich, do których łącza mogą być umieszczone w Usługach AbbVie. W Usługach AbbVie mogą być używane wtyczki mediów społecznościowych (takie jak przyciski „Lubię to” w serwisie Facebook czy „Udostępnij na Twitterze”), umożliwiające Państwu łatwe udostępnianie informacji. Gdy odwiedzają Państwo Usługi AbbVie, operator wtyczki mediów społecznościowych może umieścić na Państwa komputerze lub urządzeniu plik cookie pozwalający mu na rozpoznawanie osób, które w przeszłości odwiedziły naszą Stronę. Jeśli podczas korzystania z Usług AbbVie są Państwo zalogowani w mediach społecznościowych (np. w serwisach Facebook czy Twitter), wtyczka mediów społecznościowych pozwala danej platformie społecznościowej otrzymywać informacje o tym, że już odwiedzali Państwo nasze Usługi AbbVie. Wtyczki mediów społecznościowych pozwalają także platformom społecznościowym udostępniać informacje na temat Państwa działań w Usługach AbbVie innym użytkownikom danej platformy społecznościowej. Takie ustawienia dotyczące udostępniania są zarządzane przez platformę społecznościową i regulowane przez jej politykę prywatności.

DOSTĘP DO NASZYCH STRON NA CAŁYM ŚWIECIE

Ta strona jest własnością firmy AbbVie Polska Sp. z o.o., która ją również obsługuje, jednak informacje podawane przez Państwa będą dostępne dla naszych podmiotów stowarzyszonych, sprzedawców i dostawców w innych krajach, a gdy odwiedzają Państwo tę stronę z kraju innego niż Państwa kraj zamieszkania, Państwa komunikacja z nami będzie wymagała transferu informacji pomiędzy krajami.  Dane osobowe mogą być przesyłane do naszej spółki nadrzędnej AbbVie Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz innych podmiotów stowarzyszonych AbbVie w regionach, gdzie poziom ochrony zapewniany Danym osobowym może nie być równy temu w Państwa kraju ojczystym. Zawarliśmy z AbbVie Inc. umowę o przesyłaniu danych pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi, która oparta jest na przykładowej umowie UE dot. przesyłania danych dla administratorów i obejmuje wszystkie przypadki przesyłania danych osobowych pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi AbbVie na całym świecie celem zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danym osobowym. Jej kopię można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyoffice@abbvie.com. Wszelkie transfery danych osobowych do stron trzecich poza EOG będą realizowane zgodnie z międzynarodowymi restrykcjami dot. transferu danych, które obowiązują w ramach przepisów prawa UE, w tym tam, gdzie to właściwe, na podstawie umów modelowych UE dotyczących transferu danych dla administratorów.

ZMIANY W NASZYM OŚWIADCZENIU DOT. PRYWATNOŚCI

Danych osobowych będziemy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu dot. prywatności obowiązującym w momencie zebrania od Państwa informacji lub wyrażenia przez Państwa zgody. Jednakże, z zastrzeżeniem wymogu dotyczącego uzyskania zgody oraz jeśli wymagać tego będą przepisy prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie warunków w niniejszym Oświadczeniu dot. prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu dot. prywatności zostaną uwzględnione na tej stronie oraz podana zostanie nowa data wejścia w życie. AbbVie zachęca Państwa do regularnego sprawdzania niniejszego Oświadczenia dot. prywatności pod kątem wprowadzonych zmian. Wszelkie dane osobowe zebrane w wyniku Państwa dalszego korzystania z Usług AbbVie będą przetwarzane zgodnie z opublikowanym w tym czasie Oświadczeniem dot. prywatności.

powrót do góry