Polska - polski WYBIERZ KRAJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WYBÓR DYSTRYBUTORÓW
 

WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO FIRMY ABBVIE

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 r.


Niniejsze Warunki użytkowania serwisu internetowego regulują dostęp do witryn internetowych zarządzanych przez firmę AbbVie (w tym jej jednostki zależne i stowarzyszone; zwane dalej łącznie „firmą AbbVie”), które zawierają odnośniki do niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego (zwanego dalej łącznie „witrynami internetowymi firmy AbbVie”). Warunki użytkowania serwisu internetowego nie mają zastosowania dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, do witryn internetowych firmy AbbVie, które nie zawierają odnośników do niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego oraz do stron internetowych osób trzecich, do których witryny internetowe firmy AbbVie mogą zawierać odnośniki. Korzystanie z witryn internetowych firmy AbbVie podlega niniejszym Warunkom użytkowania serwisu internetowego.

Bez uszczerbku dla praw użytkowników w ramach obowiązujących przepisów firma AbbVie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego w celu odzwierciedlenia zmian technologicznych, prawnych i ustawodawczych oraz dobrych praktyk biznesowych. Jeśli firma AbbVie zmieni treść niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego, zaktualizowana wersja Warunków użytkowania serwisu internetowego będzie odzwierciedlać te zmiany, a użytkownicy zostaną powiadomieni o takich zmianach przez aktualizację daty wejścia w życie znajdującej się na początku niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego. Korzystając z witryn internetowych firmy AbbVie użytkownik oświadcza, że zna, rozumie i akceptuje treść niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień bieżącej wersji Warunków użytkowania serwisu internetowego, która jest dostępna w witrynach internetowych firmy AbbVie. Jeśli użytkownik nie akceptuje treści Warunków użytkowania serwisu internetowego lub jest niezadowolony z witryn internetowych firmy AbbVie, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryn internetowych firmy AbbVie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

Chociaż firma AbbVie dokłada wszelkich starań, aby w witrynach internetowych firmy AbbVie znajdowały się informacje o najnowszych osiągnięciach dotyczących produktów i usług firmy AbbVie oraz inne informacje o firmie AbbVie, firma nie gwarantuje dokładności, skuteczności i przydatności informacji podawanych w witrynach internetowych firmy AbbVie. Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania witryn internetowych firmy AbbVie. Informacje są przedstawione w aktualnej postaci i mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Firma AbbVie zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, usuwania lub modyfikacji informacji zawartych w witrynach internetowych firmy AbbVie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

FIRMA ABBVIE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO INFORMACJI LUB TREŚCI PUBLIKOWANYCH W WITRYNACH INTERNETOWYCH FIRMY ABBVIE. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ABBVIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW) WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z ISTNIENIEM LUB UŻYTKOWANIEM WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY ABBVIE I/LUB INFORMACJI LUB TREŚCI ZAMIESZCZONYCH W WITRYNACH INTERNETOWYCH FIRMY ABBVIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA ABBVIE ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Firma AbbVie nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji rzetelności, skuteczności, terminowości i przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów uzyskanych od osób trzecich, w tym wszelkich hiperłączy do lub ze stron osób trzecich. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dostępnych w witrynach internetowych firmy AbbVie, firma AbbVie nie będzie edytować, cenzurować lub w inny sposób kontrolować jakichkolwiek treści przekazanych przez osoby trzecie w elektronicznych biuletynach informacyjnych, chat roomach lub innych podobnych forach zamieszczonych w witrynach internetowych firmy AbbVie. Takie informacje nie powinny być zatem traktowane bez zastrzeżeń i nie są one zatwierdzone przez firmę AbbVie.

Witryny internetowe firmy AbbVie mogą zawierać wypowiedzi prognozujące, które odzwierciedlają aktualne oczekiwania firmy AbbVie na temat przyszłych wydarzeń i rozwoju firmy. Wypowiedzi prognozujące wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą różnić się znacząco od przewidywanych i zależą od wielu czynników, w tym, ale nie wyłącznie, od sukcesu obecnych programów badawczych, wyników toczących się lub przyszłych badań klinicznych, komercjalizacji produktów, zatwierdzeń środków farmaceutycznych, ważności i egzekwowania patentów firmy, stabilności jej stosunków handlowych oraz ogólnych warunków ekonomicznych. Firma AbbVie zamierza aktualizować witryny internetowe firmy AbbVie regularnie, ale nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek treści.

Użytkowanie:

Użytkownik rozumie, przyjmuje do wiadomości i zgadza się na następujące warunki:

Korzystając z witryn internetowych firmy AbbVie, użytkownik zgadza się nie zakłócać i nie przechwytywać informacji elektronicznych zamieszczonych w witrynach internetowych firmy AbbVie lub na którymkolwiek z serwerów firmy. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób obejścia zabezpieczeń w witrynach internetowych firmy AbbVie oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i zasad prawa lokalnego, stanowego, federalnego oraz międzynarodowego.

Użytkownik udziela firmie AbbVie prawa do korzystania z wszelkich treści zamieszczanych lub w inny sposób przesyłanych do witryn internetowych firmy AbbVie, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego. Firma AbbVie ma prawo do kopiowania, wyświetlania, wykonywania lub publikowania tych treści w dowolnym formacie, modyfikacji, włączania ich do innych materiałów lub wykonywania prac pochodnych w oparciu o nie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Użytkownik zrzeka się wszelkich praw osobistych, które może mieć do treści przesyłanych lub w inny sposób przekazywanych do witryn internetowych firmy AbbVie (jeśli takie istnieją).

Oznaczanie produktów:

Nazwy produktów, opisy i oznakowania mogą pochodzić ze Stanów Zjednoczonych lub innego państwa, które nie jest krajem zamieszkania użytkownika. Produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub być dostępne pod inną nazwą, w odmiennych dawkach lub z odmiennych wskazań. Wiele z wymienionych produktów jest dostępnych wyłącznie na receptę wystawioną przez lokalnego specjalistę opieki zdrowotnej. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych i uzgodnionych wcześniej przez firmę AbbVie, żaden dyrektor, pracownik, pośrednik lub przedstawiciel firmy AbbVie, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, nie udziela porad lekarskich, nie prowadzi badań diagnostycznych, nie leczy ani nie świadczy innych usług medycznych, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do powstania stosunku lekarz–pacjent, za pośrednictwem witryn internetowych firmy AbbVie.

Własność intelektualna:

Informacje, dokumenty i powiązane pliki graficzne publikowane w witrynach internetowych firmy AbbVie („Informacje”) są wyłączną własnością firmy AbbVie, z wyjątkiem informacji dostarczonych przez innych dostawców w ramach umowy z firmą AbbVie. Prawo do korzystania z Informacji zostaje udzielone pod warunkiem, że (1) powyższa klauzula o prawach autorskich pojawia się na wszystkich egzemplarzach, (2) Informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych lub do użytku osobistego, (3) Informacje nie są w żaden sposób modyfikowane i (4) żadne pliki graficzne dostępne w tej witrynie firmy AbbVie nie są wykorzystywane oddzielnie od towarzyszącego im tekstu. Firma AbbVie nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez osoby trzecie, a rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Z wyjątkiem dozwolonych sytuacji wymienionych powyżej, żadne licencje lub prawa, wyraźne ani dorozumiane, nie są przyznawane żadnej osobie w ramach jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, lub innego prawa własności firmy AbbVie. Żaden znak towarowy, nazwa handlowa, znamiona handlowe oraz produkty firmy AbbVie dostępne w witrynach internetowych firmy AbbVie nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy AbbVie, z wyjątkiem sytuacji, gdy służą one do identyfikacji produktu lub usługi firmy.

Prywatność i bezpieczeństwo:

Firma AbbVie zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników w Internecie. Firma rozumie znaczenie ochrony prywatności jej klientów i użytkowników odwiedzających witryny internetowe firmy AbbVie.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Firma AbbVie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały, informacje oraz opinie zamieszczane, publikowane lub w inny sposób udostępniane w witrynach internetowych firmy AbbVie. Użytkownik polega na tych materiałach, informacjach i opiniach wyłącznie na własne ryzyko. Firma AbbVie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z korzystania z witryn internetowych firmy AbbVie lub treści zawartych w tych witrynach.

WITRYNY INTERNETOWE FIRMY ABBVIE, ZAWARTOŚĆ SERWISU, A TAKŻE PRODUKTY I USŁUGI ŚWIADCZONE W LUB DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY ABBVIE UDOSTĘPNIANE SĄ W ICH AKTUALNEJ POSTACi i DOSTĘPNOŚCI, W TYM WADAMI. Z wyjątkiem sytuacji, w których mają zastosowanie obowiązujące przepisy stanowiące inaczej, np. prawo o ochronie praw konsumentów, któremu podlega użytkownik W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ABBVIE LUB JEJ DOSTAWCY LUB ICH DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB PRZEDSTAWICIELE (ZWANI DALEJ „STRONAMI FIRMY ABBVIE”) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYTKOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY ABBVIE, ZAWARTOŚCI SERWISU, WSZELKICH USŁUG ŚWIADCZONYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY ABBVIE LUB JAKIEJKOLWIEK POWIĄZANEJ WITRYNY. DOTYCZY TO TAKŻE, ALE NIE TYLKO, USZKODZENIA CIAŁA, UTRATY ZYSKÓW LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z OPÓŹNIENIA, PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG, DZIAŁALNOŚCI WIRUSÓW, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, BŁĘDÓW, ZANIEDBAŃ CZY INNYCH NIEŚCISŁOŚCI W WITRYNACH INTERNETOWYCH FIRMY ABBVIE LUB ZAWARTOŚCI SERWISU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOSZŁO DO ZANIEDBANIA PRZEZ FIRMĘ ABBVIE I CZY FIRMA ABBVIE ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Z wyjątkiem sytuacji, w których mają zastosowanie obowiązujące przepisy stanowiące inaczej, np. prawo o ochronie praw konsumentów, któremu podlega użytkownik nie może on wystąpić z roszczeniem w drodze powództwa wynikającym z lub związanym z witrynami internetowymi firmy AbbVie lub niniejszymi Warunkami użytkowania serwisu internetowego w terminie późniejszym niż po upływie jednego (1) roku od momentu powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE, ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ INNE WARUNKI MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY ABBVIE.

Postanowienia ogólne:

Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania serwisu internetowego oraz Zasady ochrony prywatności opisują całość porozumienia pomiędzy firmą a użytkownikiem w odniesieniu do jego przedmiotu. Witryny internetowe firmy AbbVie zostały stworzone i są zarządzane zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Illinois. Postanowienia niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego podlegają przepisom prawa stanu Illinois, z wyjątkiem sytuacji, w których mają zastosowanie obowiązujące przepisy stanowiące inaczej, np. prawo o ochronie praw konsumentów, któremu podlega użytkownik. Jeśli właściwy sąd stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego jest nieważne lub niewykonalne, użytkownik zgadza się, że pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania serwisu internetowego pozostaną w pełnej mocy.


Anuluj abbvie.pl

Strona internetowa firmy AbbVie jest prezentowana w lokalnych wersjach. Informacja o tym z jakiego kraju lub regionu informacje widzisz znajduje się na stronie. Strony dla poszczególnych lokalizacji mogą różnić się zawartością, ze względu na dostępnośc produktów i usług AbbVie w określonym kraju. Jeśli widzisz inną zawartośc niż tę z opisem twojego kraju zgłoś się do lokalnego przedstawiciela firmy AbbVie w Twoim kraju, aby uzyskać więcej informacji.

Strona internetowa firmy AbbVie, którą otwierasz może nie być dostępna w wersji językowej dla Twojego kraju.

Strona internetowa firmy AbbVie, którą otwierasz może nie być dostosowana do wymiarów Twojego ekranu.

Czy mimo to chcesz kontynuować ?

Zamknij abbvie.pl

Uwaga

Wybierając TAK , opuścisz stronę internetową firmy AbbVie

Kontynuując to połączenie opuszczasz stronę internetową firmy AbbVie i przechodzisz na strony, których firma AbbVie nie kontroluje i za których zawartość oraz inne linki nie bierze odpowiedzialności. Zamieszczone tu linki mogą być przydatne, ale nie są w żaden sposób wspierane/sponsorowane przez firmę AbbVie.

Strona internetowa którą otwierasz może nie być dostosowana do wymiarów Twojego ekranu.

Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę?