Polska - polski WYBIERZ KRAJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WYBÓR DYSTRYBUTORÓW

PODEJŚCIE FIRMY ABBVIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Od 125 lat firma AbbVie wprowadza na rynek produkty terapeutyczne, które mają ogromny wpływ na poprawę życia pacjentów — to jest dziedzictwo firmy. Czerpiąc z niego i jednocześnie patrząc w przyszłość, firma AbbVie zobowiązuje się podjąć stojące przed nią wyzwania i czuje się odpowiedzialna za sprostanie coraz większym oczekiwaniom w zakresie ochrony zdrowia. Firmia AbbVie zdaje sobie sprawę ze spoczywającego na niej obowiązeku wobec społeczeństwa, jak również z indywidualnego wpływu na zdrowie i życie pacjentów.

Firma AbbVie z pasją łączy zaawansowane odkrycia naukowe z gruntowną wiedzą na temat doświadczeń pacjentów i systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Celem nadrzędnym jest pomoc ludziom w prowadzeniu lepszego, bardziej produktywnego życia.


SYSTEM ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI POCHODZĄCYMI OD KLUCZOWYCH OPINIOTWÓRCÓW (KOL) WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z FIRMĄ ABBVIE

W Systemie Zarządzania Informacjami pochodzącymi od Kluczowych Opiniotwórców („System Zarządzania Informacjami Pochodzącymi od KOL”) firma AbbVie zbiera informacje, w tym dane osobowe, w odniesieniu do kluczowych opiniotwórców, w tym przede wszystkim lekarzy, z którymi firma ma lub zamierza mieć relacje gospodarcze jak i innych dostawców usług. Tak jak w przypadku innych podobnych systemów, ogólnym celem Systemu Zarządzania Informacjami Pochodzącymi od KOL jest umożliwienie firmie AbbVie lepszego zarządzania, zrozumienia i lepszej koordynacji relacji firmy z lekarzami i dostawcami usług. System Zarządzania Informacjami Pochodzącymi od KOL zawiera podstawowe dane osobowe, takie jak nazwiska, tytuły zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych oraz dane kontaktowe, a także informacje na temat ewentualnych przeszłych czy obecnych działań firmy AbbVie związanych z danym lekarzem lub dostawcą usług. Informacje te mogą być uzupełniane o informacje uzyskane od osób trzecich. Wszystko to pomaga firmie AbbVie zarządzać bieżącymi relacjami oraz rozwijać nowe inicjatywy współpracy. Wszelkie dane osobowe przechowywane przez firmę AbbVie w Systemie Zarządzania Informacjami Pochodzącymi od KOL są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe znajdujące się w Systemie Zarządzania Informacjami Pochodzącymi od KOL mogą zostać przesłane do innych firm z grupy AbbVie na terenie całego świata, zgodnie z polityką firmy AbbVie i obowiązującymi przepisami prawa.

Lekarze oraz dostawcy usług mają prawo do otrzymania informacji na temat, przechowywanych przez nas, w Systemie Zarządzania Informacjami Pochodzącymi od KOL informacji na ich temat, oraz do zmiany bądź usunięcia takich informacji. W tym celu prosimy o kontakt na adres email: privacyoffice@abbvie.com


Oświadczenie firmy AbbVie dla dostawców i podmiotów świadczących usługi medyczne

Firma AbbVie gromadzi informacje, w tym dane osobowe, dotyczące klientów, personelu medycznego i pracowników służby zdrowia, specjalistów z branży i opiniotwórców, konsumentów, dostawców, podmiotów świadczących usługi, partnerów biznesowych oraz sprzedawców, z którymi firma AbbVie zawiera bądź prowadzi korespondencję w celu zawarcia umowy. Dane osobowe są przechowywane w systemach zarządzanych przez firmę AbbVie do celów wymaganej na mocy przepisów sprawozdawczości, zarządzania usługami i relacjami, zarządzania zobowiązaniami w zakresie płatności oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadane zgodnie z prawem. Systemy firmy AbbVie zawierają podstawowe dane osobowe obejmujące, m.in.: imię i nazwisko, stanowisko, powiązania zawodowe i dane kontaktowe, a także informacje na temat bieżącej i zakończonej współpracy firmy AbbVie z klientami, personelem medycznym i pracownikami służby zdrowia, specjalistami z branży i opiniotwórcami, konsumentami, dostawcami, podmiotami świadczącymi usługi, partnerami biznesowymi oraz sprzedawcami. Firma AbbVie przechowuje wszystkie dane osobowe w sposób bezpieczny oraz zgodny z mającymi zastosowanie przepisami i normami. Firma AbbVie może przekazywać dane osobowe do innych swoich oddziałów na całym świecie, w tym do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w których mogą obowiązywać odmienne wymogi dotyczące ochrony danych. Oddziały firmy AbbVie na całym świecie są jednak zobowiązane chronić i przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem oraz z polityką firmy AbbVie i mającymi zastosowanie przepisami.

Klienci, personel medyczny i pracownicy służby zdrowia, specjaliści z branży i opiniotwórcy, konsumenci, dostawcy, podmioty świadczące usługi, partnerzy biznesowi oraz sprzedawcy mają prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych oraz do zmiany lub żądania usunięcia danych osobowych przechowywanych w systemach firmy AbbVie. W tym celu należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: privacyoffice@abbvie.com.


NASZE PRIORYTETY

focusimg2_07

NAJWAŻNIEJSI SĄ PACJENCI

W odpowiedzi na zmieniajace się potrzeby pacjentów firma AbbVie opracowuje coraz nowocześniejsze produkty terapeutyczne, które poprawiają stan zdrowia pacjentów.

Nasze podejście »

focusimg2_09

INNOWACJA

Naszym celem jest dostarczanie produktów leczniczych, które będą miały znaczący wpływ na poprawę jakości życia pacjentów i społeczeństwa.

Nasza pasja »

focusimg2_11

WSPÓŁPRACA

Firma AbbVie współpracuje z wieloma instytucjami i prowadzi programy partnerskie, aby jeszcze łatwiej pokonywać wyzwania w dziedzinie opieki zdrowotnej na całym świecie.

Nasze zaangażowanie »

Anuluj abbvie.pl

Strona internetowa firmy AbbVie jest prezentowana w lokalnych wersjach. Informacja o tym z jakiego kraju lub regionu informacje widzisz znajduje się na stronie. Strony dla poszczególnych lokalizacji mogą różnić się zawartością, ze względu na dostępnośc produktów i usług AbbVie w określonym kraju. Jeśli widzisz inną zawartośc niż tę z opisem twojego kraju zgłoś się do lokalnego przedstawiciela firmy AbbVie w Twoim kraju, aby uzyskać więcej informacji.

Strona internetowa firmy AbbVie, którą otwierasz może nie być dostępna w wersji językowej dla Twojego kraju.

Strona internetowa firmy AbbVie, którą otwierasz może nie być dostosowana do wymiarów Twojego ekranu.

Czy mimo to chcesz kontynuować ?

Zamknij abbvie.pl

Uwaga

Wybierając TAK , opuścisz stronę internetową firmy AbbVie

Kontynuując to połączenie opuszczasz stronę internetową firmy AbbVie i przechodzisz na strony, których firma AbbVie nie kontroluje i za których zawartość oraz inne linki nie bierze odpowiedzialności. Zamieszczone tu linki mogą być przydatne, ale nie są w żaden sposób wspierane/sponsorowane przez firmę AbbVie.

Strona internetowa którą otwierasz może nie być dostosowana do wymiarów Twojego ekranu.

Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę?